top of page

OVER DE HTF

 

 

MISSIESTATEMENT

 

 

DOELSTELLING HTF

 

 

ONDERWIJSCONCEPT

 

 

STATUS ACCREDITATIE

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

STUDIEKOSTEN

 

 

DISCLAIMER

 

Algemene voorwaarden en geschillen

 

 

 

 

Gedragscode

 

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is lid van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid motiveringsplicht). Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

Die beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

 

  • zorgvuldigheidsbeginsel

  • rechtszekerheidsbeginsel

  • redelijkheidsbeginsel

  • betrouwbaarheidsbeginsel

  • kenbaarheidsbeginsel

Lees meer>

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

De student conformeert zich bij inschrijving aan de Algemene Voorwaarden NRTO. De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 11 november 2011. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. 

 

Lees meer>

 

Aanvullende bepalingen

De HTF heeft de vastgestelde procedures en voorwaarden m.b.t. inschrijving, uitschrijving, betaling, etc. beschreven in de aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op enkele punten zijn de aanvullende voorwaarden, opgenomen in de aanvullende bepalingen, gunstiger voor de klant dan de Algemene Voorwaarden NRTO. 

Online onderwijs

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie streeft naar live onderwijs, maar heeft het recht de colleges online aan te bieden, indien dit gewenst is in relatie tot covidmaatregelen. Meer over online-onderwijs> 

 

Interne klachtencommissie

 

Als de student een klacht heeft kan hij of zij uiteraard terecht bij de betreffende docent of de onderwijscoördinator. Is het verschil van inzicht dusdanig dat een advies of bemiddeling gewenst is van een klachtencommissie, dan kan de student terecht bij de interne klachtencommissie van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. 

Lees meer over de afhandeling van klachten in de Algemene Voorwaarden met Aanvullende Bepalingen (zie bovenstaande).

Vertrouwenspersoon 

Heb je te maken met ongewenst gedrag en vind je het lastig om dit aan de orde te stellen en te stoppen? Voel je je gekwetst, geïntimideerd of zelfs bedreigd en vind je geen oplossing door dit te bespreken met betrokkenen en verantwoordelijken? Vind je dat er sprake is van een misstand? Neem dan gerust contact op met de vertrouwenspersoon van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. De vertrouwenspersoon vindt het van belang dat onderwijs in alle vrijheid (binnen de regels) en in geborgenheid genoten en gegeven kan worden. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Lees meer over de procedure in de Algemene Voorwaarden met Aanvullende bepalingen (zie bovenstaande) en op de Wiki-pagina in Teams.

Geschillencommissie

 

De HTF is via de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Lees meer over de procedure in de Algemene Voorwaarden en Aanvullende bepalingen (zie bovenstaande).

Lees meer over De Geschillencommissie>