OVER DE HTF

 

 

MISSIESTATEMENT

 

 

DOELSTELLING HTF

 

 

ONDERWIJSCONCEPT

 

 

STATUS ACCREDITATIE

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

STUDIEKOSTEN

 

 

DISCLAIMER

 

Algemene voorwaarden en geschillen

 

 

 

 

Gedragscode

 

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is lid van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid motiveringsplicht). Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

Die beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

 

  • zorgvuldigheidsbeginsel

  • rechtszekerheidsbeginsel

  • redelijkheidsbeginsel

  • betrouwbaarheidsbeginsel

  • kenbaarheidsbeginsel

Lees meer>

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

De student conformeert zich bij inschrijving aan de Algemene Voorwaarden NRTODe Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 11 november 2011. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. 

 

Lees meer>

 

Aanvullende bepalingen

De HTF heeft de vastgestelde procedures en voorwaarden m.b.t. inschrijving, uitschrijving, betaling, etc. beschreven in de aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op enkele punten zijn de aanvullende voorwaarden, opgenomen in de aanvullende bepalingen, gunstiger voor de klant dan de Algemene Voorwaarden NRTO. 

Lees meer>

Online onderwijs

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie heeft het recht de colleges aan te bieden, indien dit gewenst is in relatie tot covidmaatregelen. Meer over online-onderwijs> 

 

Interne klachtencommissie

 

Als de student een klacht heeft kan hij of zij uiteraard terecht bij de betreffende docent of de onderwijscoördinator. Is het verschil van inzicht dusdanig dat een advies of bemiddeling gewenst is van een klachtencommissie (niet persoonlijk betrokken bij het uitvoeren van onderwijstaken of beleidszaken) dan kan de student terecht bij de interne klachtencommissie. De interne klantencommissie bestaat uit

De contactgegevens en de interne klachtenprocedure zijn via de administratie op te vragen. 

- Uw klacht wordt vertrouwelijk behandelend.

- Uw klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld.

- De registratie van de afhandeling wordt gedurende 2 jaar bewaard.

 

Geschillencommissie

 

De HTF is via de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken. 

Er kan een beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal. 

 

Lees meer>