top of page

Algemene voorwaarden abonnement

Phronèsis - tijdschrift voor toegepaste filosofie

Artikel 1 Definities

Abonnee

Een abonnee is een persoon die middels een abonnementsovereenkomst een abonnement heeft op Phronèsis.

Abonnement

Het abonnement is een overeenkomst tussen de abonnee en de uitgever. De uitgever verplicht zich tot het leveren van vier uitgaven van Phronèsis per jaar op een door de abonnee aan te geven adres in Nederland. Levering in het buitenland is mogelijk tegen de additionele afleverkosten.

Algemene Leveringsvoorwaarden

De voorwaarden die zijn opgenomen in de hieronder opgenomen bepalingen en die van toepassing zijn op alle abonnementsovereenkomsten tussen abonnee en de uitgever.

De uitgever

De uitgever is de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. Geregistreerd onder de KvK Midden-Gelderland nr. 64242935.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten tussen de abonnee en de uitgever. Met het afsluiten van het abonnement verklaart de abonnee zich akkoord met deze voorwaarden.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen via internet op de website www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl.

2.3. De uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen.


Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de uitgever zijn vrijblijvend. De uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De uitgever is verplicht de tariefswijziging tijdig en middels een publicatie in Phronèsis mee te delen aan de abonnee.

3.2 Abonnementsovereenkomsten tussen de uitgever en abonnees op Phronèsis kunnen alleen via het daartoe bestemde webformulier worden afgesloten.

3.3 De uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een abonnement te weigeren.

3.4 Phronèsis bestaat uit een ongespecificeerd aantal katernen per nummer, echter minimaal uit één. De uitgever is vrij om de samenstelling van Phronèsis te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementsgeld en de geleverde prestatie van de uitgever.

Voortzetting abonnement

3.5 Het abonnement gaat in voor een jaar vanaf het moment van inschrijven. Het abonnement dient te worden opgezegd overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Anders wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.


Artikel 4 Bezorging

4.1 Als gevolg van het aangaan van een abonnementsovereenkomst zal de uitgever zich vanaf de datum die is afgesproken in de verbintenis inspannen voor een tijdige bezorging van Phronèsis gedurende de periode van het abonnement.

4.2 De uitgever is gemachtigd de bezorging te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden uitblijft.

4.3 Indien het adres waar de bezorging van Phronèsis dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is de uitgever gerechtigd deze kosten aan de abonnee in rekening te brengen.

4.4 Klachten met betrekking tot de bezorging van Phronèsis geven de abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten.

4.5 De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig bezorgen van Phronèsis.


Artikel 5 Betaling

5.1 De abonnee verplicht zich binnen 21 dagen na factuurdatum tot betaling van de hem door de uitgever toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de uitgever zich het recht voor over te gaan tot het instellen van een incassoprocedure. De kosten van de vertraagde betaling worden berekend door middel van toepassing van de wettelijke rente en zijn evenals de kosten als gevolg van de incasso, voor rekening van de abonnee.


Artikel 6 Adreswijzigingen

De abonnee dient wijzigingen in de tenaamstelling en/of adressering van het abonnement, waaronder begrepen zowel bezorg- als factuuradres, tijdig aan de uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de uitgever gemeld te worden.
 

Artikel 7 Beëindiging van het abonnement

7.1 Het abonnement kan worden beëindigd door middel van een opzegging (telefonisch of per e-mai) bij de redactie van de uitgever met inachtnemening van een opzegtermijn van vier weken voor de aanvang van de nieuwe betaalperiode.


Artikel 8 Privacy

De door de abonnee aan de uitgever verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor de uitvoering van de abonneeovereenkomst, alsmede voor het inlichten van de abonnee over relevante diensten en producten van Phronèsis. Een en ander zal in overeenstemming gebeuren met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9 Auteursrechten

Er mag niets door of met medewerking van de abonnee uit Phronèsis worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) Phronèsis worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de uitgever c.q. de betreffende auteur(s).

bottom of page