top of page

Het KBP is geïntroduceerd tijdens het HTF-symposium 'ONDERWIJS ALS PERSOONSVORMING - FILOSOFEN OVER BILDUNG' in mei 2017, m.m.m. van Joep Dohmen, Jan Bransen, Jasmijn Kester, Paul Schnabel en Paul Rosenmöller.

Lees meer>

KBP

Kenniscentrum 

BILDUNG EN

PERSOONSVORMING

Persoonsvorming: wat doet UW school eraan?

Bildung als geleide zelfvorming - prof. dr. Joep Dohmen

 

Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032? Dit was de centrale vraag uit het visietraject Ons Onderwijs 2032. De samenleving verandert in hoog tempo en jongeren groeien op in onzekere tijden. Dit vraagt om onderwijs met aandacht voor persoonsvorming. Volgens het adviesrapport dient het voortgezet onderwijs veel meer aandacht aan Bildung en persoonsvorming te besteden. Persoonlijkheid is al jaren de belangrijkste voorspeller van succes. Het belang van de persoonlijkheid zal voor de toekomstmogelijkheden van jongeren alleen maar toenemen. Volgens Sjoerd Slagter, voormalig voorzitter van de VO-raad, is het huidige onderwijs doorgeschoten in het meten van louter cognitieve vaardigheden en wordt er te weinig aandacht besteed Bildung, persoonlijkheidsontwikkeling en karaktervorming.

 

Persoonlijkheid is al jaren de belangrijkste

voorspeller van succes.

 

 

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer besloten om de aanbevelingen van Ons Onderwijs 2032 uit te laten werken door ontwikkelteams, samengevoegd tot Curriculum.nu. Maar dit geldt niet voor persoonsvorming: deze belangrijke opdracht wordt als vrije kwestie overgelaten aan de scholen. Daarmee zien alle Nederlandse scholen zich geplaatst voor het beantwoorden van de volgende vraag: 

 

  • Hoe leiden we onze leerlingen op tot de juiste personen voor een onvoorspelbare toekomst? 

 

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvormingbeoogt een impuls te geven aan de persoons- en karaktervorming in het onderwijs, door dit vanuit een (toegepast) filosofisch perspectief te benaderen. Leidend hierbij is het toonaangevende gedachtegoed van prof. dr. Joep Dohmen, die Bildungopvat als ‘begeleide zelfvorming’. Het Kenniscentrum wil oplossingen bieden voor de handelingsverlegenheid die op dit punt in het onderwijsveld bestaat. Door een (toegepast) filosofische benadering kan ook het reeds bestaande en veel bekritiseerde vak ‘burgerschap’ een nieuwe en zinvolle inhoud krijgen. Over de noodzaak van vorming bestaat geen verschil van mening: uit onderzoek van DUO blijkt dat zo’n 98 procent van de docenten van mening is dat zij “bijdragen aan overdracht van morele waarde” en ruim 87 procent vindt “dat de school meer en expliciet aandacht aan vorming zou moeten schenken”. Tegelijkertijd vindt slechts 25 procent van de docenten dat zij hierop tijdens hun opleiding voldoende zijn voorbereid. In het Kenniscentrum is veel deskundigheid op het gebied van Bildung en persoonsvorming samengebracht.

Dit traject biedt individuele scholen de kans om zich

te profileren als ‘Bildungs-school’. 

 

 

Commitment

Op 11 oktober 2018 belegt het Kenniscentrum een bijeenkomst met Nederlandse schoolleiders en schoolbestuurders. Tijdens deze bijeenkomst zal worden geïnventariseerd waaraan in het onderwijsveld behoefte bestaat om op een zinvolle wijze de opdracht tot persoonsvorming in te kunnen vullen. Aan deze eerste bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij van de deelnemers een commitment aan het gezamenlijke doel: de ontwikkeling van een praktische en concreet toepasbare didactiek om persoonsvorming in het onderwijs zinvol vorm te geven. Vragen vanuit het onderwijs zijn hierbij leidend voor ons. Wat kunnen we leren van good practicesen lessen úit de praktijk en hoe komen vervolgens tot lessen vóór die praktijk? In het Kenniscentrum is veel deskundigheid aanwezig, die ingezet wordt om deze vragen van een werkbaar antwoord te voorzien. Dit traject biedt individuele scholen de kans om zich te profileren als ‘Bildungs-school’.

 

Gesprekssessies

In verschillende gesprekssessies, met maximaal 20 deelnemers per sessie, gaan we in op de problematiek van vorming en zelfvorming, en zoeken we naar een geschikt vocabulaire om deze gesprekken vervolgens op school, in de personeelskamer en in de klas te kunnen voeren.

Praktische gegevens

Locatie

Leidsche Rijn College

lokaal A103

Maartvlinder 1
3544 DA Utrecht

Tijd

13.30 uur - 16.30 uur (borrel na afloop)

Programma

13.15 – 13.30    Inloop

13.30 – 14.00    Introductie en kennismaking 

14.00 – 14.40    Persoonsvorming in de school (dialoog)

14.40 – 14.55    Pauze

14.55 – 15.30    Nagesprek o.l.v. Sjoerd Slagter

15.30 - 16.00     Klein college over begeleide zelfvorming door Joep Dohmen 

16.00 – 16.30    Afronding & borrel 

Aanmelden

info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Interesse om deel te nemen? Of heeft uw school behoefte aan advies en ondersteuning?

Neem vrijblijvend contact op: info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl 

Het Kenniscentrum bestaat uit de volgende personen: prof. dr. Jan Bransen, drs. Alexandra Bronsveld, prof. dr. Joep Dohmen (voorzitter), prof. dr. Arjo Klamer, drs. Joan de Ruijter, drs. Martin Slagter en drs. Sjoerd Slagter.

.

bottom of page