top of page

Professionaliteit & Persoonsvorming

 

 

 

SLEUTELEN AAN JE ZELFBEELD
Cursus professionaliteit en persoonsvorming als voorbereiding op stage en beroep (PEP)

 

 

Inleiding


Persoonlijkheid is een belangrijke voorspeller van sociaaleconomische uitkomsten, zoals je schoolloop-baan, de kans op een baan en het loon dat je gaat verdienen, aldus onderzoek van het Centraal planbureau. Om die reden vinden we dat persoonlijke ontwikkeling van studenten aandacht verdient in het onderwijs. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat je kunt compenseren: minder sterke cognitieve ver-mogens kunnen bij de uitvoering van taken worden gecompenseerd door sterke persoonskenmerken. Persoonlijkheid voorspelt succes op veel meer terreinen dan dat intelligentie dat voorspelt.

Het ligt dus voor de hand om in beroepsopleidingen - en de HTF leidt op voor een beroep -  naast de cognitieve ontwikkeling van studenten ook de niet-cognitieve ontwikkeling (in de vorm van persoonlijkheid) aandacht te geven. Bij filosofie komen vragen over zelfbeeld en identiteit uitgebreid aan bod. Charles Taylor wijdt zijn hoofdwerk (Sources of the Self) aan de vraag naar het Zelf en Michel Foucault pleit in zijn werk voor aandacht voor Zelfzorg. Dit alles raakt aan de persoonsvorming. Om die reden biedt de HTF studenten de mogelijkheid om, in het kader voor hun voorbereiding op stage en beroep, actief met persoonsvorming aan de slag te gaan. De cursus wordt georganiseerd door het Instituut voor Toegepaste Filosofie.

 

 

Persoonsvorming


Bijna alle grote filosofen hebben een boodschap voor ons met betrekking tot de vraag wie wij zijn en hoe we gelukkig worden. Binnen de toegepaste filosofie vertalen we filosofische inzichten en handreikingen in levenslessen en oefenen we de toepassing daarvan in de dagelijks praktijk van het leven. Via oefeningen en training leren we deelnemers hun innerlijke vermogens te ontdekken en deze in te zetten voor een doelgerichte verandering. Je ontdekt hoe (soms heel vroege) levenservaringen jouw opvattingen hebben gevormd en hoe op basis daarvan overtuigingen over wat je wel en niet kunt,  zijn vastgelegd. Je leert ook dat zulke subjectieve ervaringen een structuur hebben en dat er geen dwingend verband bestaat tus-sen de opgedane ervaring en de betekenis die je daaraan geeft. Met andere woorden: het zelfbeeld dat je gevormd hebt op basis van ervaringen uit het verleden (‘ik ben een angsthaas’) ligt niet vast, maar is beïnvloedbaar door aan dezelfde ervaring een andere, voor jou bruikbaardere betekenis te geven (‘ik ben een behoedzaam type’). 

 

 

Zelfbeeld


Als je het zelfbeeld van iemand verandert, verander je iemands persoonlijkheid en zijn gedrag. Maar meer nog: als het zelfbeeld verandert, veranderen vermogens en mogelijkheden mee. Je zelfbeeld definieert waartoe je wel of niet in staat bent.  
Het fenomeen zelfbeeld blijkt een nuttig instrument als het gaat om het realiseren van gewenste (gedrags)veranderingen of nieuwe (levens)doelen. Als je een negatief zelfbeeld (‘dat kan ik niet’) ombuigt naar een positief zelfbeeld (‘ik ben aan het leren’) vergroot je je mogelijkheden. 
Om je zelfbeeld te veranderen gebruiken we oefeningen waarmee we in staat zijn opvattingen over onszelf en vaste gedragspatronen te doorbreken. Zo komen nieuwe mogelijkheden bloot te liggen en kom je dichter bij je gewenste zelfbeeld (sommigen spreken van ons ‘ware’ zelfbeeld). Kern van de oefeningen is dat we leren om onze innerlijke hulpbronnen beter te benutten.

 

 

Cursus Professionaliteit en Persoonsvorming (PEP)


De cursus ‘Professionaliteit en Persoonsvorming’ (PEP) is een vorm van toegepaste filosofie. Op basis van filosofische (soms psychologische) inzichten en met behulp van gerichte oefeningen helpen we cur-sisten hun ervaringen en (zelf)beelden zo te sturen dat ze succesvol aan gestelde doelen kunnen gaan werken. 
Op basis van recente neuro-biologische inzichten behandelen we begrippen als ‘bewustzijn’, het ‘Zelf’ en ‘zelfbeeld’. We laten zien hoe jouw bewuste en onbewuste samenwerken om tot de constructie van beelden over jezelf te komen. En als je weet hoe je een zelfbeeld maakt, kun je met hulp van  gerichte oefe-ningen zo’n zelfbeeld ook bijstellen of veranderen.
De oefeningen zijn gebaseerd op materiaal dat we ontlenen aan neuro-linguïstisch en psychologisch onderzoek; in het bijzonder werken we met oefeningen die te maken hebben met het ontwerpen van een zgn. sociaal panorama. 

 

Twee trainingsdagen

In twee trainingsdagen gaan we oefenen met de inzichten van bekende filosofen als Lacan, Kant, Sloterdijk, Taylor en Foucault en je ontdekt hoe (soms heel vroege) levenservaringen jouw opvattingen hebben gevormd en hoe op basis daarvan overtuigen over wat je wel en niet kunt, zijn vastgelegd.

Doelgroep
Studenten van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie 

Interesse, maar geen student bij de HTF? Neem dan contact met met het

Instituut voor Toegepaste Filosofie.

 

Wat is het resultaat?
Je bent in staat gericht te werken aan gekozen doelen, je leert belemmerende overtuigingen los te laten en gewenste overtuigingen in te zetten. Zo werk je actief aan persoonsvorming en vergroot je eigen mogelijkheden.  
 

Praktische informatie
De  training bestaat uit twee zaterdagen:

Eerste bijeenkomst: introductie en kennismaking met oefeningen
Tweede bijeenkomst: praktijkdemonstraties en gerichte oefeningen

Data: 

Groep 1 > 20 november 2021 en 4 december 2021

Groep 2 > 26 maart 2022 en 9 april 2022

Locatie: Daltonlaan 200 Utrecht. 

 

Kosten: 125,00 euro p.p. voor de gehele cursus (50 euro voor HTF-studenten)

 

Ben je geen student bij de HTF, maar heb je wel interesse in de training? Of heb je nog vragen over de inhoud? Neem dan gerust contact met het ITF.   

 

MEER OVER HET ITF EN DE TRAINERS >                             

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page