top of page

About Us

HTF Denkhuis

HTF Denkhuis - Expertisecentrum voor Toegepaste Filosofie

 

 

Wie zijn wij?

HTF Denkhuis verricht praktische filosofie. Wij helpen mensen in bedrijven en organisaties om hun ideeën te verhelderen en een visie te ontwikkelen.  Daarbij maken wij maken gebruik van filosofische werkwijzen en filosofisch gedachtegoed. Wij scholen mensen daarin. HTF Denkhuis laat je nadenken over jezelf, je omgeving en wat je in concrete situaties te doen staat. Het brengt de dagelijkse werkelijkheid in overeenstemming met een overstijgend ideaal. 

 

Visie

Er is op allerlei plekken in de samenleving grote behoefte aan reflectie en de ontwikkeling van ideeën. De begeleiding van dit soort toegepaste filosofie vergt specifieke kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. HTF Denkhuis kan zorgen voor professionele begeleiders, die reflectie en ideeënontwikkeling koppelen aan verbeeldingskracht en praktijkonderzoek. Wij zijn in staat de kern van kwesties zichtbaar te maken. Wij geloven in de kracht van dialoog, de waarde van verbeelding, de kunst van anders kijken. Wij zien heil in dialectiek en denkwerk. 

 

Werkwijze: vraaggericht

HTF Denkhuis wil een verbindende rol spelen in het rijkgeschakeerde veld van reflectieve praktijken. Daarbij werken wij vraaggericht en bieden we maatwerk op verschillende terreinen van reflectie: visieontwikkeling, besluitvorming, leerprocessen, gesprekscultuur, meesterschap. Wij maken gebruik van uiteenlopende filosofische werkvormen, zoals: denkatelier, argumentatieanalyse, verhaal en verbeelding, spelen met ideeën, socratische gesprekken, persoonlijke coaching, scholing van de geest.

 

Onze mensen

HTF Denkhuis maakt in zijn dienstverlening gebruik van een breed netwerk aan professionele filosofen, vaak werkzaam bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Niet alleen eigen medewerkers of docenten, maar ook gekwalificeerde studenten uit de masteropleiding Toegepaste Filosofie en ervaren collega’s van buiten kunnen voor specifieke opdrachten ingezet worden. Lees meer over de professionals>

 

EEN GREEP UIT ONS AANBOD

 

Persoonsvorming en Burgerschap

Toegepaste Filosofie heeft altijd te maken met persoonlijke vorming. Hoe kan ik worden wie ik ben? Er is binnen HTF Denkhuis veel kennis en deskundigheid voorhanden op het gebied van persoonsvorming. Wij hebben specifieke oefenvormen ontwikkeld op het gebied van zelfkennis, intrinsieke motivatie, zelfdiscipline en erkenningspraktijken. Het gehele Nederlandse onderwijs ziet zich sinds 1 augustus 2022 geplaatst voor de wettelijke opdracht om werk te maken van burgerschapsonderwijs. Binnen HTF Denkhuis hanteren we een concept waarbij burgerschapsonderwijs logisch voortvloeit uit persoonlijke vorming en Bildung. 

 

Conceptuele analyse en metaforen

Taal speelt in veel toegepast-filosofische kwesties een belangrijke rol. Veel van ons werk wordt gestuurd en geleid door taal. Door goed te kijken naar de taal waarin een probleem geformuleerd is en door de centrale concepten in die formulering zorgvuldig te analyseren, komt de oplossing van een probleem vaak al in zicht. Zoals ieder probleem intrinsiek talig is, is alle taal intrinsiek metaforisch. Een grondige conceptuele analyse betekent ook altijd: bewustwording van de metaforen wie we gebruiken. Wat zijn de metaforen waarin wij leven en wat betekenen deze voor ons? Binnen HTF Denkhuis is veel deskundigheid aanwezig op het gebied van conceptuele analyse en discourse-ontleding.

 

Steekhoudende argumenten

Een standpunt verdedig je met behulp van goede argumenten. Hoewel dit principe tegenwoordig steeds vaker ter zijde wordt geschoven, geloven we bij HTF Denkhuis nog steeds in de kracht van een goede argumentatie. Ieder die een visie, een product of een dienst aan de man wil brengen, zal daarvoor argumenten moeten geven: dat zal de beoogde doelgroep uiteindelijk overtuigen. HTF denkhuis is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een heldere en overtuigende argumentatie. Wij stellen onze klanten uit diverse sectoren in staat om gefundeerde strategische beslissingen te nemen, doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. De filosofen van HTF Denkhuis zijn erin gespecialiseerd een overtuigend verhaal bij uw product te formuleren.  Is

 

Ethiek voor professionals

Je komt ze vast tegen in jouw beroepspraktijk: lastige morele vraagstukken. Maar hoe ga je daar mee om? Hoe weet je of je zo’n lastig probleem goed aanpakt? Binnen HTF Denkhuis hebben we het  model van Moral Case Deliberation uitgewerkt en geschikt gemaakt om op een gestructureerde wijze morele vraagstukken aan te pakken. Met behulp van Moral Case Deliberation kunnen professionals hun eigen morele vraagstukken niet alleen analyseren maar ook op een werkzame manier oplossen. Indien er geen consensus binnen een team bestaat, biedt het model inzicht in waar precies dat verschil van mening zit en waarom. Moral Case Deliberation is een vaardigheid, die, als je hem eenmaal onder de knie hebt, veelvuldig kunt toepassen in de beroepspraktijk, waardoor je zelfverzekerder morele vraagstukken zult durven aanpakken.

 

Walkshop: wandelend filosoferen

De oorsprong van filosoferen in de Griekse oudheid begon al wandelend. Zo liep Socrates met zijn leerlingen door de zuilengalerijen (stoa) van Athene. Door de tijd heen zijn filosofen steeds meer gaan zitten. Toch is wandelend filosoferen fundamenteel anders dan zittend in een collegezaal of in een fauteuil met een boek. In deze walkshop staat de zelfreflectie centraal, die je in dialoog met collega’s kunt ontwikkelen. Het gaat niet alleen om jou zelf, maar ook om echt luisteren naar de ander. Walkshops kunnen ook een specifiek thema hebben, waarover al wandelend gefilosofeerd wordt, maar zijn ook uitermate geschikt voor teambuilding en om je collega’s - en jezelf - op een diepere manier te leren kennen. De relatie met de omgeving (natuur of stad) wordt meegenomen in de reflecties.

 

Argumentenanalyse

Argumentenanalyse is een systematische inventarisatie van opvattingen en zienswijzen in een domein.  Op welke verschillende manieren kun je tegen een kwestie aankijken? Wat zijn de vragen en stellingen waar het om draait? Wat zijn daarin de primaire en secundaire argumenten en hoe weeg je pro en contra tegen elkaar af? Het kan van groot belang zijn een grondig overzicht van argumenten te maken, om verkokering of vertekening te voorkomen. De workshop is erop gericht het hele veld van een discussie in kaart te brengen. We hanteren verschillende werkvormen om tot een afweging van argumenten te komen. Tijdens de bijeenkomst(en) vinden afwisselend divergerende en convergerende processen plaats. Aan het eind hebt u een argumentatieoverzicht, een gefundeerd oordeel en een analytisch beeld van het geheel. Maximaal 10 personen, 2-3 dagdelen, plus voorbespreking, verslaglegging en nagesprek.

 

Denkatelier

Het denkatelier is een beproefde manier om nieuw denken te genereren. In nauw overleg met de begeleiders bepaalt u wat precies de kwestie is die u wilt onderzoeken, wat de bestaande ideeën erover zijn, waar het schuurt of discussies vastlopen, wat typerende voorvallen of dilemma’s zijn. Op basis daarvan ontwikkelen we een op maat gesneden programma van werkvormen die andere invalshoeken, perspectieven en taal opleveren. Aan het eind verzilveren we de dragende ideeën tot de formulering van een gezamenlijke richting. Enkele voorbeelden van thematiek: 

- strategische keuzes en onderliggende visie;

- collegiale consultatie over professionaliteit en werkcultuur;

- verantwoordelijk leiderschap en corrigerend vermogen van een groep

- dilemma’s van leidinggevenden, spanning tussen persoonlijke en rolverantwoordelijkheid;

- vertrouwen, samenwerken, omgaan met onzekerheid;

- organisatieverandering, uitgangspunten voor een op handen zijnde transitie, professionele waarden 

  en ambities

 

Socratische coaching

Samen met een in deze methode opgeleide begeleider gaat u aan de slag om de eigen ideeën in een kwestie op te sporen en tegen het licht te houden. Socratische coaching kan gericht zijn op lange termijn vraagstukken maar is ook bijzonder geschikt in situaties waar de vraag dringend is en een visie zeer gewenst op korte termijn. Socratische coaching is flexibel en op maat. De frequentie kan worden afgestemd op de vraag, de beschikbare tijd en de urgentie. De coach streeft naar een diepgravend onderzoek en stemt dat zo goed mogelijk af op uw beschikbare tijd. Tegelijkertijd leidt de methode tot een scherp geformuleerde analyse en een antwoord dat naast helderheid ook schoonheid, een zekere tijdloosheid en een bredere toepasbaarheid bezit dan alleen de onderzochte kwesties. Bij de afronding wordt gewerkt aan een zo scherp mogelijk geformuleerde verwoording van de ontdekkingen.

 

Spelen met ideeën

U verkent in een gezamenlijk onderzoek de dragende ideeën rond een thema in uw groep, en verzamelt de bouwstenen van een richtinggevende visie. ‘Spelen met ideeën’ is een systematische verkenning en verdieping van richtinggevende visies. Over een periode van enkele maanden ontwikkelt u, aan de hand van de klassieke ideeënleer, een breed en diepgravend inzicht van wat de feitelijk werkzame ideeën van de deelnemers zijn, hoe zij zich tot elkaar verhouden en waar hun gemeenschappelijke kracht uit bestaat. U leert de taal van de ideeënleer hanteren die de effectiviteit van het spreken over visies sterk verhoogt. Maximaal 12 personen, 12 dagdelen in 3-5 sessies, plus voorbespreking, verslag en nagesprek.

Interesse? Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

groep Lecture
Anker 1

Onze klanten

bottom of page