top of page

Kennismaken met filosofie? Losse modules volgen i.p.v. de bacheloropleiding? Dat kan bij de HTF.

 

Altijd al geïnteresseerd in filosofie, maar geen tijd voor onze hele propedeuse- of bacheloropleiding? Of twijfel je nog of een studie filosofie iets voor jou is en wil je het eerst uitproberen? Schrijf je dan in voor één

(of meerdere) losse modules. 

 

Eem losse module duurt max. 7 weken (met aansluitend tentamenweken) en biedt een gedegen inleiding in de filosofie, levenskunst (geschiedenis grote filosofen), filosofische vaardigheden en/of lessen schrijfvaardigheid. Wat heb je immers aan leren nadenken als je je gedachten niet correct en stijlvol kunt verwoorden? 


Losse modules 

U kunt ook uit andere modules kiezen uit een aanbod van vele boeiende modules uit het basisjaar, zie Studiegids Basiskwalificatie. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden. Het is echter raadzaam om te starten met de hieronder beschreven inleidende modules wanneer u kiest voor een kennismaking. Neem gerust contact op wanneer u een andere module uit het eerste jaar of andere jaargangen wil volgen, zie studiegidsen van alle afstudeerrichtingen.

Noot: uit het (pre)masterprogramma zijn geen losse modules te volgen.

 

Kijk voor de cursusdata en tijdstippen op het lesrooster Basiskwalificatie. 

Jaarlijk wordt het nieuwe lesrooster geplaatst in juni.

  • Module 1 INLEIDING IN DE FILOSOFIE 1INL1 (6 EC)

In deze module maak je kennis met de verschillende deeldisciplines van de filosofie: wijsgerige antropologie, wijsgerige ethiek, politieke/sociale filosofie, kennisleer, wetenschapsfilosofie en logica. De Geschiedenis van de Filosofie neemt eveneens een centrale plaats in en wordt behandeld in het verdiepingscollege. Van al deze deelgebieden doe je parate kennis op. Verder maak je een begin met het bedrijven van filosofie. Je oefent met de centrale filosofische vaardigheid: het expliciteren van vooronderstellingen. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en debat. Jouw actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

De colleges starten in september en vinden op dezelfde data plaats als de colleges Schriftelijke Taalvaardigheid.

 

Docent:      Floris van den Berg

Werkvorm:  hoor- en werkcollege           

Planning:    1INL1, zie jaarindeling en colleges

  • Module 2: SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1TV2 (6 EC)

Centraal in deze module staat de beheersing van de Nederlandse taal in schriftelijke vorm. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling een eigen, persoonlijke schrijfstijl. Daarnaast wordt een inleiding in taalkunde geboden als voorbereiding op de module Taalfilosofie en Metaforen. 

De colleges starten in september.

 

Docent:      Martin Slagter

Werkvorm:  hoor- en werkcollege                 

Planning:    1TV2, zie jaarindeling en colleges

  • Module 3: LEVENSKUNST 1LK1 (6 EC)

In deze module wordt de ontwikkeling van de filosofie behandeld aan de hand van de Grote Filosofen. Het centrale thema hierbij is levenskunst. Je maakt kennis met de bakermat van de filosofie in het oude Griekenland: de natuurfilosofen, Socrates, Plato en Aristoteles. Vervolgens doorloop je aan de hand van het thema ‘levenskunst’ de gehele geschiedenis van de filosofie. Deze kennismaking eindigt met de belangrijkste postmoderne filosofen: Michel Foucault en Richard Rorty. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en debat. De colleges starten half november en worden op dezelfde avond aangeboden als de module Filosofische Vaardigheden.

 

Docent:      Joep Dohmen

Werkvorm:  hoor- en discussiecollege         

Planning:    1LK1, zie ljaarindeling en colleges

  • Module 4: FILOSOFISCHE VAARDIGHEDEN 1FV1 (8 EC)

Centraal in deze module staat het verwerven van specifieke filosofische     vaardigheden als een beargumenteerd standpunt innemen, conceptueel denken, deelname aan een filosofisch debat, een filosofisch essay schrijven en een socratisch gesprek voeren. De theorische kaders worden afgewisseld met het oefenen en toepassen van praktische vaardigheden. Jouw actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld. De colleges starten in september en vinden op dezelfde data plaats als de colleges Levenskunst.

Docenten:   Paul Teule, Charly Bos e.a.

Werkvorm:  hoor-en werkcollege

Planning:    1FV1, zie jaarindeling en colleges

Studiepunten

Als je opgaat voor het tentamen en dit behaalt, worden de behaalde resultaten en behaalde studiepunten (EC's) geregistreerd. Volgt u alsnog het volledige propedeusejaar of de bacheloropleiding bij de HTF? Dan heeft u door het volgen van de losse modules al 6 EC's per module behaald. Er zijn in een volledig regulier studiejaar 60 EC's per jaar te behalen. Bij het volgen van een versneld traject zijn 80 EC's. te behalen.

 

Doorstromen in de Basiskwalificatie Filosofie

Kies in ieder geval voor de eerste twee modules (Inleiding in de Filosofie en Schriftelijke Taalvaardigheid) wanneer u overweegt alsnog in te schrijven voor de Bacheloropleiding.

Noot: Het is eveneens raadzaam om ook de Basistoets Taalvaardigheid (1TV1), beide onderdeel van de propedeuse, te volgen wanneer u overweegt in te stromen in de bacheloropleiding. Zie Studiegids

 

De kosten van de kennismakingsmodules worden op het collegegeld in mindering gebracht, wanneer u alsnog besluit de volledige propedeuse of bachelor bij de HTF te gaan volgen in het lopende studiejaar.

 

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

U neemt deel aan de Kennismakingsmodules tegelijkertijd met de studenten die het propedeusejaar of de volledige bachelor volgen. Als het maximum aantal studenten is bereikt, wordt voorrang verleend aan deze studenten.

U krijgt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de cursus bericht wanneer er om bovengenoemde reden geen plaats beschikbaar is.

Kosten

Losse modules kosten ca. € 68,00 per studiepunt (EC). Zie Studiegids voor info over de EC's en de pagina Studiekosten. De kosten per modules staan eveneens vermeld op het aanmeldformulier

De eerste vier grote modules van 7 weken staan hieronder beschreven.

Het is echter ook mogelijk andere modules uit de studiegids te volgen. 

Inclusief tentamen

De prijs is inclusief een tentamen, exclusief hertentamen en studiebegeleiding SBU (wekelijks in kleine groepen en individueel, indien nodig) kunt u apart bestellen op het aanmeldformulier.

GRATIS KENNISMAKEN MET HET STAP-BUDGET

Het is mogelijk om de modules van de afzonderlijke periodes te bestellen, inclusief SBU studiebegeleiding, een adviesgesprek over definitieve instroom bachelor, hertentamens, oriëntatiemodules, introductiebijeenkomst (periode 1) en andere activiteiten zoals studentenborrels, boekenclub en symposia. Incl. administratiekosten (m.b.t. o.a.aanvraag STAP-budget)

Keuzemogelijkheden:

  • Modulepakket Toegepaste Filosofie - deel 1 (periode 1)

Inleiding Filosofie 1, Schriftelijke Taalvaardigheid 1 en 2​, SBU studiebegeleiding

  • Modulepakket Toegepaste Filosofie - deel 2 (periode 2)

Filosofische Vaardigheden 1, Levenskunst 1, Oriëntatie op Onderwijs, SBU studiebegeleiding

  • Modulepakket Toegepaste Filosofie - deel 3 (periode 3)

Wijsgerige Antropologie 1, Wetenschapsfilosofie 1, Oriëntatie op Toegepaste Filosofie, SBU studiebegeleiding

  • Modulepakket Toegepaste Filosofie - deel 4 (periode 4)

Politieke- en Sociale Filosofie 1, Wijsgerige Ethiek 1, Oriëntatie op Stage, SBU studiebegeleiding

De Modulepakketten kosten €1085,00 euro

U kunt een STAP-budget aanvragen voor een modulepakket. Mocht u nadien besluiten in te stromen in de bachelor, dan wordt 1085,00 euro in mindering gebracht op het collegegeld van het eerste jaar. Indien u later in het studiejaar start kunt u voor periode 2, 3 of 4 desgewenst een STAP-budget aanvragen. U dient het STAP-budget uiterlijk 1 juli aan te vragen voor periode 1 en minimaal 4 weken voor aanvang van de andere periodes.

Meer info>

 

 

                                                   Meld je nu aan!>

 

 

 

Kennismakingsmodules 

bottom of page