top of page

Masteropleiding Toegepaste Filosofie
 

Premaster sinds 1 september 2021

Professionele master 

Wegens de grote belangstelling voor de bacheloropleiding Toegepaste Filosofie en de groeiende vraag naar Toegepast Filosofen in de beroepspraktijk, heeft de HTF besloten een professionele masteropleiding te ontwikkelen. Deze opleiding omvat 60 studiepunten (ECTS), verdeeld over twee jaar. Er is sprake van een duaal traject: een passende werkkring is in principe een vereiste om de opleiding te kunnen volgen. Het idee hierachter is dat studenten in staat moeten zijn om in een concrete beroepspraktijk toegepast-filosofische opdrachten uit te voeren en prijkgericht onderzoek te verrichten. Veel maatwerk is hierbij mogelijk: afhankelijk van omstandigheden en achtergrond van de individuele student kan de opleiding versneld of vertraagd worden en kunnen de praktijkopdrachten op een alternatieve wijze uitgevoerd worden.

Eenmalige korting van 2000 euro op de premaster bij inschrijving vóór 15 juli 2023.!

 

Premaster

De nieuwe masteropleiding sluit aan op de bacheloropleiding Toegepaste Filosofie van de HTF. Om ook andere bachelorstudenten de kans te geven in de masteropleiding in te stromen, biedt de HTF een voorbereidende premaster aan. Deze opleiding omvat 30 ECTS. Inschrijving hiervoor is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus. Ook voor de premaster is passend werk in principe een vereiste, maar tijdens het verplichte intakegesprek kan besloten worden van deze eis af te zien. Een andere instapeis voor deelname aan de premaster is een bachelordiploma in een verwante opleiding. 

 

- Onze tijd vraagt om een nieuw soort beroepsbeoefenaar:

professionals die kunnen omgaan met onver­wachte ontwikkelingen, complexiteit en morele dilemma’s. -

 

 

 

Nieuw soort beroepsbeoefenaar

Onze samenleving wordt ingewikkelder en de maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer. De grote thema’s van vandaag - de spanning tussen vrijheid en verbinding in onze neoliberale samenleving, fundamentalisme, veiligheid, de opwarming van de aarde, de milieu­problematiek en migratie - hangen nauw met elkaar samen en lijken niet langer via louter instrumenteel-rationele weg op te lossen. De complexiteits­­reductie loopt vast. 
Dit gegeven stelt hoge, nieuwe en ook steeds veranderende eisen aan het bestuur van publieke en private organisaties.  Opvoeding en onderwijs, organisaties en zorg zijn op zoek naar nieuwe vormingsmogelijkheden. Onze tijd vraagt om een nieuw soort beroepsbeoefenaar: professionals die kunnen omgaan met onver­wachte ontwikkelingen, complexiteit en morele dilemma’s. Vereist worden een nieuwe houding en vaardigheden waarover je juist als Toegepast Filosoof beschikt. 

Inhoud premaster

De premaster Toegepaste Filosofie bereidt studenten voor op doorstroming naar de masteropleiding Toegepast Filosofie (TF). De opleiding biedt een algemene kennismaking met belangrijke actuele filosofische stromingen. In aansluiting daarop ga je bovendien onmiddellijk aan de slag met het ver­werven van filosofische competenties als conceptueel denken, filosofische reflectie, het voeren van debat en dialoog, deugden- en waardenontwikkeling. Als beginnend filosoof krijg je een academisch denk- en analyseniveau aangereikt en word je optimaal voorbereid op de Master Toegepaste Filosofie (MTF). De premaster is niet, zoals bij veel academische opleidingen het geval is, een pakket aan modules uit de bachelorfase, maar een kwalitatief hoog op zichzelf staand traject als voorbereiding op de masterfase. Zie Studiegids.

 

Inhoud master 

De masteropleiding sluit aan op het programma van de premaster en de bacheloropleiding van de HTF. Daarin groei je door naar het niveau van gevorderd en persoonlijk meesterschap (‘master’!). Er wordt in de master specifiek en uitvoerig aandacht besteed aan de thema’s persoonsvorming, actorschap en moreel leiderschap. Zie Studiegids.

De masteropleiding is d.d. 2 nov. 2022 positief beoordeeld door de NVAO, zie status accreditatie.

Overzicht modules

Een overzicht van de aangeboden modules met beschrijving van de inhoud, studielast, werk-en toetsvorm en literatuur vindt u in de Studiegids.

Noot: uit het (pre)masterprogramma zijn geen losse modules te volgen.

Studielast 

De premaster bestaat uit een éénjarige opleiding van 30 EC. De totale studielast bedraagt ongeveer 840 uur. Het programma is zodanig opgezet dat je de opleiding goed kunt combineren met een baan. 

De master bestaat uit een tweejarige opleiding van 60 EC met een totale studielast van ca. 1680 uur. 

 

Voor wie?

De premaster en master zijn bedoeld voor mensen die van invloed willen zijn op strategie en beleid van bepalende en trendsettende 21e-eeuwse organisaties. Onze studenten werken veelal voor de landelijke en lokale overheid, voor onderzoek- en adviesbureaus (vaak als ZZP’er) of voor maatschappelijke organisaties (onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties). 

Colleges

De premaster- en masteropleiding zijn deeltijdopleidingen, dat wil zeggen dat de colleges buiten reguliere werktijd worden aangeboden. In het studiejaar 2021/2022 is de vaste onderwijsavond de maandag. Op deze avond worden van 18.00 - 21.30 uur colleges in twee verschillende modules gegeven. Af en toe zal er ook een (werk)college op zaterdagochtend gegeven worden.

Intakegesprek en toelatingseisen

Om de verwachtingen goed op elkaar af te stemmen en waar nodig maatwerk te kunnen bieden, word je na aanmelding uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Daarin beantwoorden we vragen die je nog hebt en bekijken we of deze pre-master bij je past. Je moet in ieder geval over een bachelordiploma (hbo of universitair) in een verwante opleiding beschikken en (in principe) een baan hebben waar je praktijkopdrachten kunt uitvoeren

 

Kosten

Het instellingstarief bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is laag ten opzichte van andere instellingen in het Hoger Onderwijs, zowel bekostigd als particulier.

Let op: bij inschrijving voor 15 juli 2023 ontvangt u 2000,00 euro korting op de premaster. Lukt het niet tijdig in te schrijven door bijv. toestemming werkgever, neemt u dan contact met ons op. 

Zie Studiekosten >

OPEN DAGEN

De open dagen zijn zowel onloine als op locatie te volgen. Meer informatie en aanmelden> zie OPEN DAGEN.

 

Contact

Heeft u persoonlijke vragen over de premaster ?

Neemt u dan gerust contact op met studiecoördinator Sjoerd Slagter via s.slagter@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

 

Thoughtful doubtful businessman in tensi
bottom of page