top of page

Onderwijsconcept

Deskundigheid docenten

 

Het onderwijsconcept dat de HTF hanteert, is gebaseerd op de deskundigheid van de docenten. Docenten die lesgeven bij de HTF zijn hoog opgeleid en beschikken over uitnemende didactische kwaliteiten. Ook beschikken zij over relevante ervaring in het vak waartoe zij opleiden. Op basis van deze deskundigheid zijn zij in staat goede lessen te verzorgen en relevante kennis op hun vakgebied over te dragen.

 

 

Enthousiasme

 

In de visie op onderwijs waaruit de HTF werkt, begint elk leerproces met enthousiasme voor een bepaald vak. Vanuit dit enthousiasme ontstaat de motivatie bij de student om zich voor het desbetreffende vak in te zetten en te voldoen aan de door docent gestelde eisen. Het is aan de docent om door middel van zijn colleges dit enthousiasme bij zijn studenten op te wekken. Studenten bij de HTF krijgen relatief veel contacturen voor een deeltijdopleiding.

 

 

Zelfstudie

 

De beroepsopleidingen die de HTF verzorgt, zijn deeltijdstudies. Dit houdt in dat de colleges buiten werktijden worden aangeboden. De studielast is echter gelijk aan die van een voltijdopleiding, nl. 60EC per jaar. Dat betekent dat studenten naast de contacturen ook veel zelfstudie zullen moeten verrichten: niet alles kan tijdens de colleges volledig gedoceerd, geleerd en geoefend worden. Bij deze zelfstudie worden studenten gericht begeleid en aangestuurd. Bij de HTF is geen plaats voor 'compentiegericht leren', het onderwijsconcept dat in het reguliere hbo veelal wordt gehanteerd. 

 

 

Studieduur

 

De reguliere studietijd voor de hbo-bachelor is vier jaar. De HTF biedt een leerroute die het mogelijk maakt om versneld, in drie jaar, een diploma op hbo-niveau te behalen. Of dit daadwerkelijk lukt, is onder meer afhankelijk van het niveau waarop men de HTF binnenkomt (de eerder behaalde diploma’s en kwalificaties) en het aantal uur dat men bereid is aan (zelf)studie te besteden. Het is uiteraard niet verplicht om de studie in drie jaar af te ronden. Studiebegeleiding bij een intensiever studietraject is mogelijk.

 

Onderwijs op maat

 

Een ander kenmerk van het onderwijsconcept van de HTF is een effectieve studiebegeleiding, die erop gericht is om uitval en studievertraging te voorkomen. Studenten die onverhoopt een achterstand oplopen of bepaalde vaardigheden ontberen, kunnen een beroep doen op individuele bijspijkertrajecten en extra lessen (die vaak op zaterdagochtend gegeven worden). Op deze manier biedt de HTF, naast kwalitatief goede colleges en studeerbare programma's, waar nodig ook maatwerk voor individuele studenten. 

 

 

Leren schrijven

 

Taal en filosofie hangen nauw met elkaar samen. De filosoof Heidegger noemde taal: ‘het huis van het Zijn’. Filosofie bedrijven is leren nadenken. Maar hoe goed je ook leert nadenken, daar heb je alleen wat aan als je je gedachten begrijpelijk onder woorden kunt brengen. Bij de HTF leer je hoe je dat op een heldere, correcte en publieksgerichte manier doet.

 

Of je nu organiseert, leraar of beleidsmedewerker bent, dan wel een eigen filosofisch bedrijf runt, voor het succesvol uitoefenen van al deze beroepen is een goede schriftelijke taalvaardigheid van cruciaal belang. Daarom is schrijfvaardigheid opgenomen in het basisprogramma. Anders dan in het reguliere hbo, waar schrijfvaardigheid doorgaans geen rol van betekenis speelt, leer je bij de HTF niet alleen correct spellen en formuleren, maar ontwikkel je ook je eigen schrijfstijl. Voor studenten met een achterstand op het gebied van taal en spelling bestaan er individuele bijspijkertrajecten.   

 

 

 

bottom of page