Actueel

SLEUTELEN AAN JE ZELFBEELD | Training professionaliteit en persoonsvorming als voorbereiding op stag


Professionaliteit & Persoonsvorming

Aan de studenten van de HTF wordt een training aangeboden op het gebied van persoonsvorming, als voorbereiding op stage en beroep. Waarom deze training?

Persoonlijkheid als voorspeller sociaaleconomische uitkomsten Persoonlijkheid is een belangrijke voorspeller van sociaaleconomische uitkomsten, zoals je schoolloopbaan, de kans op een baan en het loon dat je gaat verdienen, aldus onderzoek van het Centraal planbureau. Om die reden vinden we dat persoonlijke ontwikkeling van studenten aandacht verdient in het onderwijs. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat je kunt compenseren: minder sterke cognitieve vermogens kunnen bij de uitvoering van taken worden gecompenseerd door sterke persoonskenmerken. Persoonlijkheid voorspelt succes op veel meer terreinen dan dat intelligentie dat voorspelt.

Het ligt dus voor de hand om in beroepsopleidingen - en de HTF leidt op voor een beroep - naast de cognitieve ontwikkeling van studenten ook de niet-cognitieve ontwikkeling (in de vorm van persoonlijkheid) aandacht te geven. Bij filosofie komen vragen over zelfbeeld en identiteit uitgebreid aan bod. Charles Taylor wijdt zijn hoofdwerk (Sources of the Self) aan de vraag naar het Zelf en Michel Foucault pleit in zijn werk voor aandacht voor Zelfzorg. Dit alles raakt aan de persoonsvorming. Om die reden biedt de HTF studenten de mogelijkheid om, in het kader voor hun voorbereiding op stage en beroep, actief met persoonsvorming aan de slag te gaan. De cursus wordt georganiseerd door het Instituut voor Toegepaste Filosofie.

'Ik ben een angsthaas' Bijna alle grote filosofen hebben een boodschap voor ons met betrekking tot de vraag wie wij zijn en hoe we gelukkig worden. Binnen de toegepaste filosofie vertalen we filosofische inzichten en handreikingen in levenslessen en oefenen we de toepassing daarvan in de dagelijks praktijk van het leven. Via oefeningen en training leren we deelnemers hun innerlijke vermogens te ontdekken en deze in te zetten voor een doelgerichte verandering. Je ontdekt hoe (soms heel vroege) levenservaringen jouw opvattingen hebben gevormd en hoe op basis daarvan overtuigingen over wat je wel en niet kunt, zijn vastgelegd. Je leert ook dat zulke subjectieve ervaringen een structuur hebben en dat er geen dwingend verband bestaat tus-sen de opgedane ervaring en de betekenis die je daaraan geeft. Met andere woorden: het zelfbeeld dat je gevormd hebt op basis van ervaringen uit het verleden (‘ik ben een angsthaas’) ligt niet vast, maar is beïnvloedbaar door aan dezelfde ervaring een andere, voor jou bruikbaardere betekenis te geven (‘ik ben een behoedzaam type’).

Sleutelen aan je zelfbeeld Als je het zelfbeeld van iemand verandert, verander je iemands persoonlijkheid en zijn gedrag. Maar meer nog: als het zelfbeeld verandert, veranderen vermogens en mogelijkheden mee. Je zelfbeeld definieert waartoe je wel of niet in staat bent. Het fenomeen zelfbeeld blijkt een nuttig instrument als het gaat om het realiseren van gewenste (gedrags)veranderingen of nieuwe (levens)doelen. Als je een negatief zelfbeeld (‘dat kan ik niet’) ombuigt naar een positief zelfbeeld (‘ik ben aan het leren’) vergroot je je mogelijkheden. Om je zelfbeeld te veranderen gebruiken we oefeningen waarmee we in staat zijn opvattingen over onszelf en vaste gedragspatronen te doorbreken. Zo komen nieuwe mogelijkheden bloot te liggen en kom je dichter bij je gewenste zelfbeeld (sommigen spreken van ons ‘ware’ zelfbeeld). Kern van de oefeningen is dat we leren om onze innerlijke hulpbronnen beter te benutten.

Wat is het resultaat?

Je bent in staat gericht te werken aan gekozen doelen, je leert belemmerende overtuigingen los te laten en gewenste overtuigingen in te zetten. Zo werk je actief aan persoonsvorming en vergroot je eigen mogelijkheden.

De training voor studenten (en externe belangstellenden) bestaat uit drie zaterdagochtenden:

* 29 oktober

* 19 november en

* 10 december

Locatie: Vondellaan 174 te Utrecht, zie routebeschrijving.

De training wordt georganiseerd en gegeven door Nathalie van Hooff en Sjoerd Slagter van het

Instituut voor Toegepaste Filosofie.

Ben je geen student bij de HTF, maar heb je wel interesse in de training? Of heb je nog vragen over de inhoud? Neem dan gerust contact met het ITF.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website>

#ITF #InstituutvoorToegepasteFilosofie #filosofie #training #persoonlijkheid #sjoerdslagter #nathalievanhooff #npersoonsvorming #studie

Nieuw
Recente berichten