Actueel

'Burgerschapsonderwijs stagneert'. Ga jij een oplossing bieden? #docentopleiding #filosofie


Volgens het inspectierapport 'De Staat van het Onderwijs 2018' is er grote verlegenheid bij scholen om het vak Burgerschap op een goede en zinvolle manier vorm te geven. Zie jij het als uitdaging om jouw leerlingen én je school te helpen het ontwikkelen van het thema Burgerschap?

Informeer dan naar de mogelijkheden t.a.v. de afstudeerrichting Onderwijs bij de HTF.

Het curriculum van deze opleiding is beoordeeld (NVAO) als een goede basis voor een beroep als (tweedegraads) docent Filosofie en Burgerschap in de onderbouw van het Voortgezet onderwijs en op het (V)MBO. De vakgroep Onderwijs van de HTF werkt samen met het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming.

MEER INFO > www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Uit 'De Staat van het Onderwijs 2018':

Burgerschapscompetenties in het onderwijs blijven achter

Recent internationaal onderzoek naar de burgerschapscompetenties van leerlingen in het tweede leerjaar voortgezet onderwijs laat zien dat de burgerschapskennis, houdingen en vaardig­ heden van leerlingen te wensen overlaten.

In Nederland lager kennisniveau Human Development dan omringende landen

Leerlingen in Nederland scoren rond het internationale gemiddelde van alle landen die aan het ICCS­onderzoek hebben meegedaan, maar het kennisniveau ligt lager dan bij leerlingen in vergelijkbare landen (dat zijn landen die – net als Nederland – scoren in de hoogste categorie van de Human Development Index).

Dezelfde conclusie werd getrokken uit een eerdere, vergelijkbare meting in 2009. Vergelijking van het niveau van burgerschapskennis in 2009 en 2016 laat zien dat leerlingen nu hoger scoren; het kennisniveau is dus gestegen. Dat is ook in andere landen het geval, zodat de achterblijvende positie van Nederland niet veranderd is.

Meer leerlingen met meer en minder burgerschapskennis

Kennis over burgerschap gaat onder meer over hoe de democratie en samenleving in elkaar zitten (bijvoorbeeld kennis over parlement of hoe besluiten genomen worden), over de waarden daaronder (bijvoorbeeld gelijkwaardigheid van mensen) en over hoe dat in de praktijk werkt (bijvoorbeeld verkiezin­gen). Eén op de drie Nederlandse leerlingen heeft veel kennis, dit is in vergelijking met andere landen veel. Tegelijkertijd zijn er relatief veel leerlingen met weinig kennis over burgerschap: een derde scoort op een van de twee laagste niveaus. Ook dat is veel in vergelijking met andere landen. Deze verschillen maken dat Nederlandse leerlingen naar verhouding een heel uiteenlopend niveau van burgerschapskennis hebben. Achtergrond van ouders hangt hiermee samen, de niveaus verschillen sterk tussen leerlingen uit gezinnen met laag­ of met hoogopgeleide ouders. Er zijn ook verschillen in burgerschapskennis naar migratieachter­ grond, maar deze verschillen zijn in Nederland kleiner dan in andere landen.

Groter niveauverschil burgerschapskennis per schoolsoort

Vmbo­-leerlingen hebben minder burgerschapskennis dan havo­ en vwo­leerlingen. Voor zover Nederlandse leerlingen hogere scores hebben behaald dan bij de meting in 2009, doen die hogere scores zich voor in havo en vwo. Dat betekent dat de verschillen tussen leerlingen in vmbo en havo/ vwo groter zijn geworden.

Burgerschapshoudingen en mening over gelijke rechten

Leerlingen vinden ‘het recht op een eigen mening’ het belangrijkste aspect van burgerschap. Andere elementen, zoals de wet gehoorzamen, andere mensen helpen, hard werken of bescherming van het milieu, vinden leerlingen in Nederland in vergelijking met leeftijdsgenoten elders minder belangrijk. Dat geldt ook voor het belang van verkiezingen, het volgen van de politiek of de nationale geschiedenis en ‘sociaal bewogen burgerschap’ (zoals bevordering van mensen­ rechten). De meeste leerlingen in Nederland (89 procent) vinden dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben. Dat is ook het geval voor gelijke rechten van verschillende etnische groepen. De steun voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en voor alle etnische groepen is in Nederland echter kleiner dan in vergelijkbare landen.

Burgerschapsonderwijs stagneert

Eerder rappor­teerde de inspectie dat het burgerschapsonderwijs stagneert in alle sectoren waar dit een wettelijke taak is. Het gaat om de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Hoewel scholen bevordering van burgerschap belang­rijk vinden en daar ook aandacht aan schenken, is verbetering van de kwaliteit nodig. Het onderwijs is bijvoorbeeld weinig planmatig, duidelijke leerdoelen ontbreken en scholen hebben over het algemeen weinig of geen inzicht in wat leerlingen leren. Het ICCS­onderzoek laat ook zien dat scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland relatief weinig aandacht geven aan burgerschap. Ook gebruiken scholen daarvoor slechts een beperkt aantal aanpakken, waarvan tekstboeken, verwerkingsopdrachten en het bespreken van actualiteit de belangrijkste zijn. In andere landen volgen leraren meer verschillende aanpakken.

Lees het hele document> De Staat van het Onderwijs 2018

#bildung #burgerschap #staatvanhetonderwijs #filosofie #docent #leraar #persoonsvorming #joepdohmen #HTF #toegepastefilosofie #onderwijs

Nieuw
Recente berichten