Actueel

Sept. 2019: Persoonsvorming en Bildung | Joep Dohmen en Sjoerd Slagter


Hoe kunnen we jongeren helpen om zich hun leven toe te eigenen en hoe kunnen we als leider daarbij rolmodel en gids zijn?
Cursus Persoonsvorming en Bildung 22 tot en met 28 september 2019

Deze cursus gaat over Bildung, persoonsvorming, burgerschap en leiderschap. Sinds enkele jaren klinkt een nieuwe melodie in opvoeding en onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Overal klinkt de roep om Bildung en dat is geen toeval. Bildung is een belangrijk concept uit de filosofie en gaat over persoonsvorming. Dit is een cursus waarin je op een zeer toegankelijke wijze wordt ingeleid in de klassieke en actuele inzichten in de filosofie van de persoonsvorming.

Wat voor soort leider wil je zijn en wat is je pedagogische missie?

Persoonlijkheid is de belangrijkste voorspeller van je toekomst, zoals het lukken van relaties (persoonlijk en zakelijk), goed kunnen samenwerken en het welslagen van een loopbaan, betekenisvolle sociale rollen en zinvol burgerschap, en tot slot goed leiderschap, kortom van een goed, zinvol en gelukkig leven dankzij de vorming van een autonome en betrokken persoonlijkheid.

Dit is de rode draad van deze cursusweek over Bildung en persoonsvorming:

Hoe kunnen we - in contexten van onderwijs, opvoeding en zorg - jongeren helpen om zich hun leven toe te eigenen; hoe kunnen we leiders (ouders, docenten, schoolleiders, zorgbestuurders en zorgmedewerkers, managers en topbestuurders) helpen om daarbij een goede gids en leider te worden? Hoe kunnen we als mens onder medemensen in een hoogst complexe samenleving toch tot zelfverwerkelijking komen?

Recentelijk zien we groeiende samenwerkings­verbanden tussen filosofen en mensen uit de onderwijswereld, de zorg en management: pedagogen, leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, zorgwerkers, coaches en leidinggevenden. In onze dynamische en globaliserende context ontstaat een toenemende handelingsverlegenheid. Daarover willen wij in deze cursus opheldering bieden. Wie zijn wij?

Joep Dohmen (hoogleraar ethiek) en Sjoerd Slagter (ex voorzitter van de VO-raad) zijn twee filosofen en auteurs met een brede achtergrond op het gebied van de filosofie van actorschap, leiderschap en persoonlijke identiteit. Beiden zijn actief werkzaam aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en het Kenniscentrum Bildung en Persoons-vorming. Zij pleiten voor Bildung als ´geleide zelfvorming´ en ontwikkelen daarvoor een goed opgebouwd en samenhangend, compleet programma. Via voordrachten, hoorcolleges, tekstlezingen, onderlinge dialoog en oefeningen presenteren zij een vormings-programma met het oog op de ontwikkeling van eigen vermogens en doelgerichte verandering.

Een degelijke en toegankelijke filosofiecursus

De beide docenten bieden je een degelijke en toegankelijke filosofiecursus, waarin het vormingsvraagstuk wordt benaderd vanuit een filosofische expertise rondom Bildung en persoonsvorming. Bijna alle grote filosofen vanaf Socrates tot en met Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk hebben een eigen boodschap over de vraag wie wij zijn en wat we moeten doen om onze persoonlijke en sociale rollen goed te kunnen spelen. Filosofie is behalve kritisch nadenken en analyseren, goed argumenteren en het verbinden van concepten met ervaringen ook en vooral praktische filosofie en als zodanig een zoektocht naar praktische wijsheid. Daar horen dan ook veel gesprekken, oefeningen en ontspanning bij.

De docenten zullen steeds het gedachtengoed van een of enkele filosofen centraal stellen rondom het thema van de dag. Het programma bevat een duidelijke opbouw: we openen de eerste twee dagen met een verheldering van de achtergronden en van de actuele maatschappe­lijke context; daarna volgen de eerste verkenningen van het concept Bildung en presenteren we enkele klassieke en actuele invullingen van persoonsvorming. De volgende twee dagen zijn gewijd aan steeds een dominant modern aspect van Bildung en persoonsvorming: autonomie (zelfbepaling); authenticiteit (zelfexpressie); deugd (zelfdiscipline); burgerschap (verantwoordelijkheid en zorg). Al deze aspecten komen dan bijeen in de slotdag die gewijd is autoriteit en modern leiderschap.

We streven naar een interactief, rijk en stevig programma waarin beide docenten elke dag twee onderdelen van elk 1,5 uur zullen verzorgen. In en rondom deze voordrachten maken we veel ruimte voor dialoog en oefeningen. Het dagelijks programma omvat tevens enkele goed geselecteerde documentaires en speelfilms; ruime lunchpauzes, wandelingen en rijke diners (waaronder een diner pensant, een diner parlant en een diner cinematografique). Het volgende programma is onder enig voorbehoud (we komen vast nog wel een belangrijk boek tegen dat we ook graag willen behandelen); het definitieve programma met lees- en studieopdrachten wordt ruim een maand tevoren aan de deelnemers toegezonden.

Klik HIER voor de flyer

Meer informatie: Website Academie op Kreta

#bildung #persoonsvorming #filosofie #joepdohmen #sjoerdslagter

Nieuw
Recente berichten