top of page

Studiebeurzen

De HTF stelt drie studiebeurzen ter beschikking

Instellingstarief HTF aanzienlijk lager dan in regulier onderwijs

De HTF heeft als doel om filosofieonderwijs op hbo-niveau breed toegankelijk te maken. Daarom houden we het collegegeld en andere kosten zo laag mogelijk. Kun je het traject versneld afleggen (3 jaar), dan betaal je bij de HTF in totaal zelfs minder collegegeld dan bij reguliere (vierjarige) hogescholen. 

 

Is studeren financieel toch niet haalbaar?

Voor wie de kosten desondanks een onoverkomelijk probleem vormen, stelt de HTF, jaarlijks een drietal studiebeurzen ter beschikking. Studenten aan wie een studiebeurs wordt toegekend, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichting om collegegeld te betalen gedurende het eerste jaar. Studieboeken komen voor eigen rekening. 

 

Voor wie?

Om in aanmerking voor een HTF-studiebeurs te komen, dien je in de eerste plaats aantoonbaar gemotiveerd te zijn voor een studie aan de HTF. Tijdens een assessment wordt deze motivatie onderzocht en bekeken hoe kansrijk je bent om de opleiding met goed gevolg af te sluiten. De beurs kun je niet aanvragen wanneer je de vrije studierichting wenst te volgen. Het is bedoeld voor potentiële deelnemers die de beroepsopleiding afronden en gericht zijn op het vinden van werk.

 

Overige eisen

Verder gelden voor toekenning een studiebeurs de volgende eisen:

  • Je voldoet aan de toelatingseisen die de HTF stelt.

  • Een inkomenstoets (extern afgenomen) bevestigt dat je de studie niet (volledig) kunt financieren.

  • Je komt niet in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet van de overheid, zie studiekosten of er is een goed beargumenteerde reden hier geen gebruik van te willen maken.

  • Je hebt een (haalbaar) plan hoe je de komende studiejaren de studie gaat financieren (de beurs is i.p. een toekenning voor 1 studiejaar). 

  • Je hebt, indien van toepassing, toestemming van een uitkeringsinstantie om op basis van een beurs deel te nemen aan de studie (brief bij aanvraag meesturen).

  • In geval van arbeidsongeschiktheid kun je aangeven wat je belastbaarheid is op moment van gewenste deelname en je werkperspectief na afronding van de opleiding. Noot: s.v.p. geen informatie over je ziekte/diagnose vermelden, alleen over de vastgestelde belastbaarheid aan uren per week en taakgebieden.

  • Je bent bereid in positieve zin bij te dragen aan de naamsbekendheid en het imago van de HTF (bijv. ondersteunen op open dagen, artikelen schrijven, video's editen, flyeren, etc.) en/of andere werkzaamheden te verrichten (ca. 10 uur per maand, in overleg) voor de HTF als compensatie voor de vrijstelling van betaling.

  • Bij het tussentijds beëindigen van de studie op eigen initiatief (waardoor geen einddiploma kan worden behaald) wordt 50% van de toelage terugbetaald door de student,

  • Indien je niet aan de voorwaarden voldoet, vermeld dan aan welke voorwaarden niet wordt voldaan en waarom je desondanks denkt tot de doelgroep te behoren.

Persoonlijke informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Hoe meld je je aan?

Schrijf een motivatie waarom juist jij voor de beurs in aanmerking zou moeten komen in max. 1000 woorden. Beschrijf daarnaast kort en puntsgewijs of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Stuur je motivatie in vóór 15 mei, o.v.v. Studiebeurs, naar administratie@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl 

Je kunt evt. vragen eveneens stellen via bovenstaand mailadres.

Je hoeft je nog niet aan te melden bij de HTF via het inschrijfformulier wanneer je zonder de beurs niet kan deelnemen.

 

 

Veel succes gewenst.

 

bottom of page