top of page

Studiekosten

 

Studiekosten

Het collegegeld studiejaar 2023/2024 is alsvolgt vastgesteld:

  • Bachelor Toegepaste Filosofie en Onderwijs 2023/2024

€ 3250,00 

  • Premaster Toegepaste Filosofie 2023/2024:

€ 5.900,00                 

  • Master Toegepaste Filosofie 2023/2024:  

€ 6.900,00                 

  • Master Toegepaste Filosofie 2023/2024 na een afgeronde Bachelor HTF 

€ 6400,00 (€ 1000,00 korting op volledige mastertraject)

Laag Instellingstarief 

Particuliere opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid. Het tarief dat ze hanteren wordt daarom het zgn. instellingstarief genoemd.

De HTF houdt het instellingstarief laag o.a.door een minimum aan overhead te hanteren.

Reguliere hbo-opleidingen hanteren een instellingstarief wanneer u bijv. een tweede opleiding volgt in het hoger onderwijs. Deze tarieven variëren voor bacheloropleidingen van ca. € 7.500 tot € 12.000 per jaar. Voor masteropleidingen betaalt u elders in het regulier onderwijs ca. € 8.500 tot €16.000 per jaar. Particuliere aanbieders hanteren tarieven die nog vele malen hoger liggen. 

Collegeld tweede opleiding VOORDEEL

Heeft u eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wilt u een tweede studie volgen? Dan valt u bij reguliere hbo-instellingen en universiteiten onder het tarief van het instellingscollegegeld. In de praktijk betekent dit dat de opleidings-aanbieder geen overheidsfinanciering voor u ontvangt, hetgeen wordt verrekend in hogere collegegelden. Zie alinea 'Laag instellingstarief'. Bij de HTF betaalt u gewoon het vastgestelde jaartarief per collegejaar.

200 euro korting voor herinstromers bachelor

Heeft u in het verleden (min. 1 jaar of langer gelden) deelgenomen aan een jaaropleiding bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie maar deze niet afgerond? U krijgt dan bij herinschrijving éénmalig €200,00 korting op uw jaarbedrag collegegeld. Vermeld op het inschrijfformulier bij opmerkingen dat u een herinstromer bent en in welk studiejaar u eerder heeft deelgenomen.

 

Levenlanglerenkrediet

Het aanvragen van een studielening is niet mogelijk bij deeltijdopleidingen. Sinds 2017 bestaat echter het levenlanglerenkrediet, dit biedt nieuwe mogelijkheden de studie te financieren. 

Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden (de rente is nu 0,0%) geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en Masters. Noot: de max. leeftijd wordt waarschijnlijk verhoogd. Houdt u de website van het ministerie van OCW in de gaten wanneer de leeftijdsgrens op u van toepassing is.

U kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar). U kunt niet lenen voor literatuurkosten of 'leefgeld'. Als er literatuur is inbegrepen bij het collegegeld, dan wordt dit in mindering gebracht op het te lenen bedrag. Een OV-kaart wordt bij teeltstudies niet verstrekt door DUO.

De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. U heeft 15 jaar de tijd om de lening af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van uw inkomen. De hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Ook wanneer u al met je opleiding bent gestart, kunt u in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht. U kunt alleen nog krediet aanvragen voor de resterende studietijd.

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden. 

  • U bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.

  • U volgt een wettelijk erkende Associate degree, HBO-bacheloropleiding of master.

  • Uw collegegeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld je werkgever.

Alle voorwaarden vind je op duo.nl.

Noot: het aanvragen van een krediet is niet mogelijk voor het volgen van een premaster. 

Lerarenbeurs en Tegemoetkoming leraren

Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk indien u werkzaam bent of wil worden in het onderwijs. Het is mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen voor een studie bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (aanvragen voor 30 mei). 

Klik hier voor meer informatie.

Mogelijk kunt u ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Leraren (aan te vragen voor 30 aug). 

Klik hier voor meer informatie.

Subsidie tweede lerarenopleiding

Bent u al bevoegd leraar en wilt u een 2e lerarenopleiding doen waarvoor u instellingscollegegeld moet betalen? Dan kunt u de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen.

Klik hier voor meer informatie.

Beperkt budget

U kunt de subsidie 2 keer aanvragen: 1 keer voor het 1e jaar van uw opleiding en daarna nog voor een later studiejaar

Hoe eerder u aanvraagt, hoe groter de kans is dat u de subsidie krijgt. Er is een beperkt budget en we behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Klik hier voor meer informatie.

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro per studiejaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kunt u gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. De STAP-regeling is als alternatief ontwikkeld. 

Klik HIER voor meer info over het aanvragen van een STAP-budget en HIER voor de brochure 'meest gestelde vragen'.

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is per oktober 2022 aangesloten op de STAP-omgeving om de tranches vanaf 1 november 2022 te kunnen verwerken.

Bekijk HIER informatie over aanvragen en over de  beschikbare opleidingen. Neem gerust contactt op met de administratie via administratie@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl bij vragen.

Duo

Klik HIER voor meer info over het indienen van een aanvraag bij DUO.

Werken en leren

Deeltijdstudenten kunnen naast hun studie betaald werk verrichten en op die manier de opbouw van een studieschuld beperken of voorkomen. Het combineren van deeltijdstudie en werk is intensief, maar biedt in dit opzicht grote voordelen. Ook stellen veel werkgevers hun werknemers in staat een opleiding naast hun werk te volgen, bijvoorbeeld door middel van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

Losse modules 

Bent u geïnteresseerd in het volgen van slechts enkele modules? Of wilt u uitproberen of de opleiding bij u past? Het is mogelijk om afzonderlijke modules te volgen uit de propedeusefase van de bacheloropleiding. Het is aansluitend alsnog mogelijk om u alsnog in te schrijven voor de bacheloropleiding. Indien u overstapt naar het volledige bachelortraject in het lopende collegejaar worden de al betaalde modules in mindering gebracht op het collegegeld. Deelnemers aan de beroepsopleiding krijgen voorrang boven deelnemers aan losse modules. De HTF behoudt zich het recht voor om uw inschrijving ongedaan te maken indien het maximum aantal deelnemers is bereikt. U krijgt hierover uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de colleges bericht, indien van toepassing. In dit geval vindt volledige restitutie van reeds betaald collegegeld plaats binnen 21 dagen.

Deelname aan modules v.a. het tweede leerjaar is mogelijk in overleg.

Kosten losse modules propedeusefase:

U betaalt ca. € 68,00 per studiepunt bij modules van 3 EC of meer. 

a.  Grote modules (6EC) uit het eerste jaar kunt u volgen voor € 410,00 per module, inclusief één tentamen (exclusief hertentamen), studiebegeleiding en toelatingstoets (niet vereist voor losse modules). 

b. Verdiepingsmodules (3EC) kunt u volgen voor € 195,00 per module, inclusief één tentamen (exclusief hertentamen), correctie, exclusief bijspijkeren, en studiebegeleiding.

d. De oriëntatiemodules (1of 2 EC) en de Module Basistoets Taalvaardigheid 1TV1 (3EC, zelfstudiemudule) kunt u volgen voor €165,00, inclusief een tentamen met correctie, exclusief studiebegeleiding. Dit is iets duurder dan € 65,00 per studiepunt i.v.m. de relatief hoge tijdsinvestering correctie en feedback.

e. Herkansing van losse modules: € 100,00

f. U kunt gebruik maken van studiebegeleidingsuren, bijspijkeren en deelname aan een hertentamen voor 100,00 per periode (9 weken).

Indien u besluit alsnog in te schrijven voor de hele bacheloropleiding worden deze kosten in mindering gebracht op uw collegegeld. 

GRATIS KENNISMAKEN MET HET STAP-BUDGET

g. Modulepakket per lesperiode: € 1085,00 euro

U kunt een STAP-budget aanvragen voor een modulepakket bestaande uit alle modules van een hele lesperiode, inclusief hertentamens en studiebegeleiding. Het collegejaar bestaat uit 4 lesperiodes. Mocht u nadien instromen in de bachelor, dan wordt  1085,00 euro in mindering gebracht op het collegegeld van het eerste jaar. Indien u later instroomt kunt u voor periode 2, 3 of 4 desgewenst een STAP-budget aanvragen. U dient het STAP-budget uiterlijk 1 juli aan te vragen voor periode 1. 

Kosten studiemateriaal

Voor de aanschaf van de benodigde studieboeken moet u rekenen op gemiddeld € 50,00 per vak, d.w.z. € 400,00 euro per leerjaar. 

Kosten 21+ toelatingstoets Bachelor of intakegesprek (Pre)master

Wie niet voldoet aan de toelatingseisen voor de bachelor Toegepaste Filosofie en ouder is dan 21 jaar komt in aanmerking voor de  21+ toelatingstoets, zie toelatingseisen

Aan de toelatingstoets zijn kosten verbonden: € 375,00 voor het hele traject. U dient zich voorafgaand aan de toets in te schrijven bij de HTF (onder Aanmelden) en de aanbetaling van €400,00 te voldoen. Indien er n.a.v. een positief resultaat de inschrijving van kracht blijft, dan worden de kosten van de 21+ toelatingstoets niet in rekening gebracht en in mindering gebracht op het collegegeld. Indien u door de HTF niet wordt toegelaten op basis van de toets, dan worden de kosten niet in rekening gebracht en ontvangt u restitutie van de aanbetaling.

Wanneer u na een positief resultaat alsnog besluit niet deel te nemen, dan ontvangt u geen restitutie van de kosten van de toelatingstoets. Zie Algemene Voorwaarden en Aanvullende Bepalingen. Voor het volgen van losse modules is een toelatingstoets niet vereist. 

Voor instroom in de premaster en professionele master Toegepaste Filosofie is een intakegesprek verplicht. Voor het intakegesprek gelden dezelfde voorwaarden als de 21+ toets, zie bovenstaande. 

Kosten aanvraag vrijstellingen

Aan het aanvragen van vrijstellingen zijn kosten verbonden.

 

Beperkt competentieonderzoek

Een aanvraag op basis van een beperkt competentieonderzoek kost € 20,00 per studiepunt (ECT). Onder een beperkt competentieonderzoek wordt een portfoliobeoordeling verstaan. Er is sprake van een beperkt competentieonderzoek wanneer de informatie in je portfolio geen aanvullende toetsing behoeft in de vorm van een assessment of demonstratie. 

Voorbeelden: 

- beoordeling van cijferlijsten en moduulbeschrijvingen van erkende extern behaalde modules 

- een aanvraag voor vrijstelling van de meewerkstage op basis van concrete referenties in het portfolio

Uitgebreid competentieonderzoek

Aan een assessment of demonstratie zijn kosten verbonden die afhangen van de omvang van het onderzoek. In dit geval wordt er een maattraject opgesteld en ontvangt u een offerte. Aan het oriënterend gesprek, waarin advies en instructies worden verstrekt t.a.v. de procedure zijn geen kosten verbonden. 

Voorbeelden: 

- u denkt over voldoende ervaring te beschikken, maar kan dit niet onderbouwen d.m.v. referenties (bijv. wanneer u als zelfst. ondernemer werkt)

- u heeft een relevante opleiding gevolgd maar geen erkende EC’s verkregen

Kosten afrondingsadvies

Een afrondingsadvies is bedoeld om studenten tegemoet te komen die willen doorstromen naar een vervolgopleiding, maar niet (tijdig) kunnen beschikken over een diploma of getuigschrift. De examencommissie zal dan een afrondingsadvies moeten opstellen, waarin wordt vastgesteld of de student in redelijkheid in staat moet zijn om zijn hbo-propedeuse of hbo-opleiding af te ronden vóór 1 januari. De kosten voor het aanvragen van een afrondingsadvies en het maken van het hertentamen (zonder colleges te volgen) zijn € 200,00 per module.

Betaling in termijnen

Betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden. Voor het betalen in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht.

       Mogelijkheden betalingstermijnen:

      1 termijn per jaar, geen extra kosten

                          (betaling voor 1 sept.)

      2 termijnen per jaar+ 35 euro administratiekosten

                          (betaling voor 1 sept. en 1 maart)

      4 termijnen per jaar+ 50 euro administratiekosten

                          (betaling voor 1 sept., 1 dec., 1 maart, en

                           1 juni)     

 

Kijk ook bij betalingswijze op het aanmeldformulier of informeer naar uw persoonlijke mogelijkheden.

 

Financieel voordeel 

Belastingvoordeel voor particulieren

De fiscale aftrekmogelijkheid voor studiekosten is vervallen per 1-1-2022. Hiervoor in de plaats komt de STAP-regeling. Zie Aftrek studiekosten vervalt vanaf 2022 en wordt STAP-budget (belastingdienst.nl)

 

Stage als onderdeel van jouw opleiding

Loopt u stage of werkt u als onderdeel van uw opleiding? En heeft u daarvoor een stagevergoeding ontvangen? Dan was u in loondienst bij het bedrijf waar u stage loopt. Het kan dan zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op uw stagevergoeding of loon. U kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

 

Subsidieregeling voor werkgevers

Het is voor werkgevers wellicht aantrekkelijk om medewerkers een deeltijdopleiding bij de HTF te laten volgen. Met deze investering kan de werkgever in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). De Wva geldt voor bijna alle sectoren van het bedrijfsleven. 

 

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is CRKBO geregistreerd. Dat betekent dat er zonder BTW wordt gefactureerd. 

 

Studiebeurs

Kunt u ondanks bovenstaande voorwaarden de studie niet betalen, maar bent u wel zeer gemotiveerd om deel te nemen? De HTF stelt jaarlijks drie beurzen ter beschikking. Lees meer over de beurzen: <