Studiekosten

 

Studiekosten
Hbo-bachelor

Het collegegeld voor eerstejaarsstudenten 2021/2022 is vastgesteld op €3150,00 exclusief studiemateriaal, inclusief examengelden, inschrijfgeld en indien nodig de 21+toets.

(Pre)master

Het collegegeld voor studenten van de premaster 2021/2022 is vastgesteld op €3150,00 exclusief studiemateriaal, inclusief examengelden, inschrijfgeld en intakegesprek. Dit jaartarief geldt eveneens voor de professionele masteropleiding per 2022/2023, uitsluitend indien u dit jaar instroomt. Zodra de masteropleiding is geaccrediteerd zal het collegegeld worden verhoogd. Indicatie: € 6.000,00 jaar (nog vast te stellen).

Laag Instellingstarief

Particuliere opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid. Het tarief dat ze hanteren wordt daarom het zgn. instellingstarief genoemd.

De HTF houdt het instellingstarief laag o.a.door een minimum aan overhead te hanteren.

Prijzen die door andere particuliere aanbieders van hbo-opleidingen worden gehanteerd liggen tussen de € 12.000 en € 20.000 per studiejaar. Reguliere hbo-opleidingen hanteren een instellingstarief wanneer je bijv. een tweede opleiding volgt in het hoger onderwijs. Deze tarieven variëren voor bacheloropleidingen van ca. € 8.500 tot € 12.000 per jaar. Voor masteropleidingen betaal je ca. € 11.500 tot € 14.000 per masterprogramma.

Bij de HTF bedraagt het instellingstarief slechts € 3150,00 per studiejaar

voor 60 EC/jaar in de hbo-bachelor of 30 EC/jaar in de professionele master. Noot: het collegegeld voor de master wordt alleen dit collegejaar aangeboden tegen het lage tarief. 

200 euro korting voor herinstromers

Heeft u in het verleden (1 jaar of langer gelden) deelgenomen aan een jaaropleiding bij de HTF? U krijgt dan bij herinschrijving éénmalig €200,00 korting op uw jaarbedrag collegegeld. Vermeld op het inschrijfformulier bij opmerkingen dat u een herinstromer bent.

Collegeld tweede opleiding VOORDEEL

Heeft u eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wilt u een tweede studie volgen? Dan valt u bij reguliere hbo-instellingen en universiteiten onder het tarief van het instellingscollegegeld. In de praktijk betekent dit dat de opleidings-aanbieder geen overheidsfinanciering voor u ontvangt, hetgeen wordt verrekend in hogere collegegelden (variërend van ca. € 8.500 tot €11.000 per jaa voor een bachelor, en ca. € 11.500 tot € 14.000 voor een masteropleiding.

Bij de HTF betaalt u gewoon het vastgestelde jaartarief per collegejaar (€ 3150 in 2021/2022). Dit is ca. 60% minder dan het instellingstarief van het reguliere hbo.

 

Levenlanglerenkrediet

Het aanvragen van een studielening is niet mogelijk bij deeltijdopleidingen. Sinds 2017 bestaat echter het levenlanglerenkrediet, dit biedt nieuwe mogelijkheden de studie te financieren. Zie Status Accreditatie

Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden (de rente is nu 0,0%) geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en Masters. Noot: de max. leeftijd wordt waarschijnlijk verhoogd. Houdt u de website van het ministerie van OCW in de gaten wanneer de leeftijdsgrens op u van toepassing is.

Je kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar). Je kunt niet lenen voor literatuurkosten of 'leefgeld'. Als er literatuur is inbegrepen bij het collegegeld, dan wordt dit in mindering gebracht op het te lenen bedrag. Een OV-kaart wordt bij teeltstudies niet verstrekt door DUO.

De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. Je hebt 15 jaar de tijd om de lening af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Ook wanneer je al met je opleiding bent gestart, kun je in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht. Je kunt alleen nog krediet aanvragen voor de resterende studietijd.

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden. 

  • Je bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.

  • Je volgt een wettelijk erkende Associate degree, HBO-bacheloropleiding of master.

  • Je collegegeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld je werkgever.

Alle voorwaarden vind je op duo.nl.

Noot: het aanvragen van een krediet is niet mogelijk voor het volgen van een premaster. 

Lerarenbeurs en Tegemoetkoming leraren

Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk indien u werkzaam bent of wil worden in het onderwijs. Het is mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen voor de afstudeerrichting Onderwijs (aan te vragen voor 30 juni).

Klik hier voor meer informatie.

Mogelijk kunt u ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Leraren (aan te vragen voor 30 aug). 

Klik hier voor meer informatie.

Duo

Klik HIER voor meer info over het indienen van een aanvraag bij DUO>

Werken en leren

 

Deeltijdstudenten kunnen naast hun studie betaald werk verrichten en op die manier de opbouw van een studieschuld beperken of voorkomen. Het combineren van deeltijdstudie en werk is intensief, maar biedt in dit opzicht grote voordelen. Ook stellen veel werkgevers hun werknemers in staat een opleiding naast hun werk te volgen, bijvoorbeeld door middel van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

Losse modules 

Bent u geïnteresseerd in het volgen van slechts enkele vakken? Het is mogelijk om afzonderlijke modules te volgen uit de propedeusefase van de bacheloropleiding.

Het is aansluitend alsnog mogelijk om u alsnog in te schrijven voor de bacheloropleiding. In dat geval worden de al betaalde modules in mindering gebracht op het collegegeld. Deelnemers aan de beroepsopleiding krijgen voorrang boven deelnemers aan losse modules. De HTF behoudt zich het recht voor om uw inschrijving ongedaan te maken indien het maximum aantal deelnemers is bereikt. U krijgt hierover uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de colleges bericht, indien van toepassing. In dit geval vindt volledige restitutie van reeds betaald collegegeld plaats binnen 21 dagen.

Kosten losse modules propedeusefase:

U betaalt € 65,00 per studiepunt bij modules van 3 EC of meer. 

a.  Grote modules (6EC) uit het eerste jaar kunt u volgen voor € 390,00 per module, inclusief een tentamen, exclusief studiebegeleiding en toelatingstoets (niet vereist voor losse modules). 

b. Verdiepingsmodules (3EC) kunt u volgen voor € 195,00 per module, inclusief een tentamen, correctie, exclusief bijspijkeren, en studiebegeleiding.

d. De oriëntatiemodules (1of 2 EC) en de Module Basistoets Taalvaardigheid 1TV1 (3EC, zelfstudiemudule) kunt u volgen voor €150,00, inclusief een tentamen met correctie, exclusief studiebegeleiding. Dit is iets duurder dan 65 per studiepunt i.v.m. de relatief hoge tijdsinvestering correctie en feedback.

e. U kunt gebruik maken van studiebegeleidingsuren, bijspijkeren en deelname aan een hertentamen voor 100,00 per periode (9 weken).

Indien u besluit alsnog in te schrijven voor de hele bacheloropleiding worden deze kosten in mindering gebracht op uw collegegeld. 

Kosten studiemateriaal

 

Voor de aanschaf van de benodigde studieboeken moet u rekenen op gemiddeld € 50,00 per vak, d.w.z. € 400,00 euro per leerjaar. 

Kosten 21+ toelatingstoets (Bachelor) of intakegesprek (Master)

Wie niet voldoet aan de toelatingseisen voor de bachelor Toegepaste Filosofie en ouder is dan 21 jaar komt in aanmerking voor de  21+ toelatingstoets, zie toelatingseisen

Aan de toelatingstoets zijn kosten verbonden: € 375,00 voor het hele traject. U dient zich voorafgaand aan de toets in te schrijven bij de HTF (onder Aanmelden) en de aanbetaling van €400,00 te voldoen. Indien er n.a.v. een positief resultaat de inschrijving van kracht blijft, dan worden de kosten van de 21+ toelatingstoets niet in rekening gebracht. Indien de belangstellende door de HTF niet wordt toegelaten op basis van de toets, dan worden de kosten niet in rekening gebracht en ontvangt de deelnemer restitutie van de aanbetaling.

Wanneer de belangstellende na een positief resultaat alsnog besluit niet deel te nemen aan de Basiskwalificatie Filosofie, dan ontvangt u geen restitutie van de kosten van de toelatingstoets. Zie Algemene Voorwaarden en Aanvullende Bepalingen. Voor het volgen van losse modules is een toelatingstoets niet vereist. 

Voor instroom in de premaster en professionele master Toegepaste Filosofie is een intakegesprek verplicht. Voor het intakegesprek gelden dezelfde voorwaarden als de 21+ toets, zie bovenstaande. 

Kosten aanvraag vrijstellingen

Aan het aanvragen van vrijstellingen op basis van een beperkt competentieonderzoek zijn geen kosten verbonden. Onder een beperkt competentieonderzoek wordt een portfoliobeoordeling verstaan. Er is sprake van een beperkt competentieonderzoek wanneer de informatie in je portfolio geen aanvullende toetsing behoeft in de vorm van een assessment of demonstratie. 

Voorbeelden: 

- beoordeling van cijferlijsten en moduulbeschrijvingen van erkende extern behaalde modules 

- een aanvraag voor vrijstelling van de meewerkstage op basis van concrete referenties in het portfolio

Uitgebreid competentieonderzoek

Aan een assessment of demonstratie zijn kosten verbonden. In dit geval wordt er een maattraject opgesteld en ontvang je een offerte. Aan het oriënterend gesprek, waarin advies en instructies worden verstrekt t.a.v. de procedure zijn geen kosten verbonden. Indicatie kosten assessment of demonstratie: tussen de 300,00 en 800,00 euro. 

Voorbeelden: 

- je denkt over voldoende ervaring te beschikken, maar kan dit niet onderbouwen d.m.v. referenties (bijv. wanneer je als zelfst. ondernemer werkt)

- je hebt een relevante opleiding gevolgd maar geen erkende EC’s verkregen

Betaling in termijnen

 

Betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden. Voor het betalen in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht.

       Mogelijkheden betalingstermijnen:

      1 termijn per jaar, geen extra kosten

                          (betaling voor 1 sept.)

      2 termijnen per jaar+ 35 euro administratiekosten

                          (betaling voor 1 sept. en 1 maart)

      4 termijnen per jaar+ 50 euro administratiekosten

                          (betaling voor 1 sept., 1 dec., 1 maart, en

                           1 juni)     

 

Kijk ook bij betalingswijze op het aanmeldformulier of informeer naar je persoonlijke mogelijkheden.

 

 

Belastingvoordeel

 

Belastingtechnisch kan het aantrekkelijk zijn om een deeltijdopleiding te volgen, zowel voor de student als de werkgever. 

 

Belastingvoordeel voor particulieren

Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt mag je aftrekken van je inkomsten. Berekening: tel de studiekosten en andere scholingsuitgaven van de studie die je volgde bij elkaar op. Vervolgens trek je hier de vergoeding die hebt gekregen (bijvoorbeeld van je werkgever) van af. Tot slot trek je hiervan de drempel af. Deze drempel is € 250,00 per jaar (vanaf 2013). Het bedrag dat overblijft, is jouw aftrek voor studiekosten. Een belangrijke voorwaarde is dat je de kosten zelf hebt betaald. In het aangifteprogramma en het aangifteformulier staat wat je wel en wat je niet kunt aftrekken. 

Noot: Op termijn wordt dit belastingvoordeel waarschijnlijk afgeschaft. Kosten die je in 2019 maakt kun je nog aftrekken via je je aangifte over 2019. 

 

Stage als onderdeel van je opleiding

Loop je stage of werk je als onderdeel van je opleiding? En heb je daarvoor een stagevergoeding ontvangen? Dan was je in loondienst bij het bedrijf waar je stage loopt. Het kan dan zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op je stagevergoeding of loon. Je kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

 

Subsidieregeling voor werkgevers

Het is voor werkgevers wellicht aantrekkelijk om medewerkers een deeltijdopleiding bij de HTF te laten volgen. Met deze investering kan de werkgever in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). De Wva geldt voor bijna alle sectoren van het bedrijfsleven. 

 

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de fiscale mogelijkheden.

 

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is CRKBO geregistreerd. Dat betekent dat er zonder BTW wordt gefactureerd. 

 

Studiebeurs

 

Kun je ondanks bovenstaande voorwaarden de studie niet betalen, maar ben je wel zeer gemotiveerd om deel te nemen? De HTF stelt jaarlijks drie beurzen ter beschikking. Lees meer over de beurzen: klik hier.

 

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Annuleringskosten

U kunt na inschrijving uw inschrijving binnen 14 annuleren zonder bijkomende kosten. Aan annulering na 14 dagen zijn annuleringskosten verbonden, zie Algemene Voorwaarden.