Studiekosten

 

Studiekosten

 

Het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 is voor eerstejaars -en tweedejaarsstudenten is vastgesteld op € 2850,00 exclusief studiemateriaal, inclusief examengelden, inschrijfgeld en indien nodig de 21+toets.

Het collegegeld van een extra studiejaar is, afhankelijk van het moment van afstuderen, een half of een heel jaartarief. 

Het collegegeld voor derde - en vierdejaarsstudenten is vastgesteld op 2700,00 euro voor het studiejaar 2019/2020

Tariefwijziging 2020

De HTF hoopt in 2019 accreditatie te verkrijgen, zie Status Accreditatie. Indien de HTF accreditatie verkrijgt zal er een verhoging van het tarief plaatsvinden vanaf het studiejaar 2020/2021. Het tarief voor studenten die al deelnemen of nog instromen gedurende het huidige studiejaar zal uitsluitend worden geïndexeerd (max. 5%). 

Versneld traject particuliere opleiding niet duurder dan regulier onderwijs

 

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is een particuliere opleiding, die kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgt en begeleiding op maat biedt. Indien u de opleiding kunt versnellen (bijv. door vrijstelling van meewerkstage of een bovengemiddelde tijdsinvestering) is het collegegeld dat de HTF vraagt, verhoudingsgewijs gelijk aan de tarieven die het reguliere hbo rekent. 

 

Noot: de kosten voor reguliere 4-jarige hbo-opleidingen deeltijd zijn maximaal € 2083 per jaar volgens de vastgestelde wettelijke norm voor het studiejaar 2019/2020. Dat betekent € 8338 exclusief de bijkomende kosten zoals de kosten voor de 21+toets, etc. voor een vierjarig traject.

De studiekosten van de HTF bedragen €2850 per jaar, met een totaalbedrag van € 8550 bij een versneld traject (van minimaal 3 jaar), inclusief examengelden, inschrijfgeld en (indien nodig) de 21+toets en beperkt competentieonderzoek t.b.v. vrijstellingen (indexering voorbehouden). 

 

Is studeren voor jou niet haalbaar, ondanks de gunstige condities, lees dan hier of je in aanmerking kunt komen voor een HTF studiebeurs.

 

Collegeld tweede opleiding VOORDEEL !

 

Heeft u eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wilt u een tweede studie volgen? Dan valt u bij reguliere hbo-instellingen en universiteiten onder het tarief van het instellingscollegegeld. In de praktijk betekent dit dat de opleidingsaanbieder geen overheidsfinanciering voor u ontvangt, hetgeen wordt verrekend in hogere collegegelden (variërend van ca. € 8.500 tot € 10.000). Bij de HTF betaalt u gewoon het vastgestelde jaartarief per collegejaar (€ 2850,00 in 2019/2020)

 

Levenlanglerenkrediet

Het aanvragen van een studielening is niet mogelijk bij deeltijdopleidingen. Sinds 2017 bestaat echter het levenlanglerenkrediet, dit biedt nieuwe mogelijkheden de studie te financieren. De HTF verwacht in 2019 accreditatie te behalen, waarna het mogelijk wordt gebruik te maken van deze vorm van studielening, zie Status Accreditatie

Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden (de rente is nu 0,0%) geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en Masters. Noot: de max. leeftijd wordt waarschijnlijk verhoogd. Houdt u de website van het ministerie van OCW in de gaten wanneer de leeftijdsgrens op u van toepassing is.

Je kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar). Je kunt niet lenen voor literatuurkosten of 'leefgeld'. Als er literatuur is inbegrepen bij het collegegeld, dan wordt dit in mindering gebracht op het te lenen bedrag.

De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. Je hebt 15 jaar de tijd om de lening af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Ook wanneer je al met je opleiding bent gestart, kun je in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht. Je kunt alleen nog krediet aanvragen voor de resterende studietijd.

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden. 

  • Je bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.

  • Je volgt een wettelijk erkende Associate degree, HBO-bacheloropleiding of master.

  • Je collegegeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld je werkgever.

Alle voorwaarden vind je op duo.nl.

Lerarenbeurs en Tegemoetkoming leraren

Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk indien u werkzaam bent of wil worden in het onderwijs.

De HTF verwacht in 2019 accreditatie te behalen, waarna het vanaf 2020 mogelijk wordt de lerarenbeurs aan te vragen voor de afstudeerrichting Onderwijs (aan te vragen voor 30 juni).

Klik hier voor meer informatie.

Mogelijk kunt u ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Leraren (aan te vragen voor 30 aug). 

Klik hier voor meer informatie.

Neemt u gerust contact op met de HTF indien er vragen zijn over de status van de accreditatie

Werken en leren

 

Deeltijdstudenten kunnen naast hun studie betaald werk verrichten en op die manier de opbouw van een studieschuld beperken of voorkomen. Het combineren van deeltijdstudie en werk is intensief, maar biedt in dit opzicht grote voordelen. Ook stellen veel werkgevers hun werknemers in staat een opleiding naast hun werk te volgen, bijvoorbeeld door middel van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

Losse modules 

Bent u geïnteresseerd in het volgen van enkele vakken? Of heeft u in één jaar tijd de Basiskwalificatie Filosofie niet afgerond, maar wilt u niet een volledig jaar inschrijven? Het is mogelijk om afzonderlijke modules te volgen. 

a.  U kunt kiezen uit drie Kennismakingsmodules tegen een gereduceerd tarief: € 325,00 per module. inclusief éénmaal correctie, exclusief bijspijkeren/mentoraat, hertentamen en verdiepingsmodule(s).

Dit tarief geldt alleen voor de modules die als Kennismakingsmodule zijn beschreven. Lees meer>

b.  Overige grote modules (5EC) kunt u volgen voor € 365,00 per module, inclusief een tentamen, correctie, exclusief bijspijkeren/mentoraat. Bij het volgen van 3 losse grote modules (anders dan genoemd onder a.) ontvangt u 80 euro korting.

c. Verdiepingsmodules en oriëntatiemodules kunt u volgen voor € 195,00 per module (2 of 3 EC), inclusief een tentamen, correctie, exclusief bijspijkeren, studiebegeleidingsuren en mentoraat.

d. De Module Basistoets Taalvaardigheid 1TV1 kunt u volgen voor €150,00, inclusief een tentamen met correctie, bijspijkeren, exclusief mentoraat. Het betreft een zelfstudiemodule met desgewenst voorbereiding (facultatief).

e. U kunt gebruik maken van studiebegeleidingsuren, bijspijkeren en deelname aan een hertentamen voor 100,00 per periode (9 weken). Indien u besluit alsnog in te schrijven voor de hele beroepsopleiding worden deze kosten in mindering gebracht op uw collegegeld. 

Kosten studiemateriaal

 

Voor de aanschaf van de benodigde studieboeken moet u rekenen op gemiddeld € 50,00 per vak, d.w.z. € 400,00 euro per leerjaar. 

Kosten 21+ toelatingstoets

Wie niet voldoet aan de toelatingseisen en ouder is dan 21 jaar komt in aanmerking voor de  21+ toelatingstoets, zie toelatingseisen

Aan de toelatingstoets zijn kosten verbonden: € 375,00 voor het hele traject. Dit bedrag dient voorafgaand aan de toets te zijn voldaan. Indien er n.a.v. een positief resultaat een inschrijving volgt, dan worden de kosten van de 21+ toelatingstoets in mindering gebracht op het collegegeld. Indien de belangstellende door de HTF niet wordt toegelaten op basis van de toets, dan worden de kosten niet in rekening gebracht en ontvangt de deelnemer restitutie van het betaalde bedrag. 

Wanneer de belangstellende na een positief resultaat alsnog besluit niet deel te nemen aan de Basiskwalificatie Filosofie, dan ontvangt u geen restitutie. 

Kosten aanvraag vrijstellingen

Aan het aanvragen van vrijstellingen op basis van een beperkt competentieonderzoek zijn geen kosten verbonden. Onder een beperkt competentieonderzoek wordt een portfoliobeoordeling verstaan. Er is sprake van een beperkt competentieonderzoek wanneer de informatie in je portfolio geen aanvullende toetsing behoeft in de vorm van een assessment of demonstratie. 

Voorbeelden: 

- beoordeling van cijferlijsten en moduulbeschrijvingen van erkende extern behaalde modules 

- een aanvraag voor vrijstelling van de meewerkstage op basis van concrete referenties in het portfolio

Uitgebreid competentieonderzoek

Aan een assessment of demonstratie zijn kosten verbonden. In dit geval wordt er een maattraject opgesteld en ontvang je een offerte. Aan het oriënterend gesprek, waarin advies en instructies worden verstrekt t.a.v. de procedure zijn geen kosten verbonden. Indicatie kosten assessment/demonstratie: tussen de 300,00 en 800,00 euro. 

Voorbeelden: 

- je denkt  over voldoende ervaring te beschikken, maar kan dit niet onderbouwen d.m.v. referenties (bijv. wanneer je als zelfst. ondernemer werkt)

- je hebt een relevante opleiding gevolgd maar geen erkende EC’s verkregen

Betaling in termijnen

 

Betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden. Voor het betalen in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht.

       Mogelijkheden betalingstermijnen:

      1 termijn per jaar, geen extra kosten

                          (betaling voor 1 sept.)

      2 termijnen per jaar+ 35 euro administratiekosten

                          (betaling voor 1 sept. en 1 maart)

      4 termijnen per jaar+ 50 euro administratiekosten

                          (betaling voor 1 sept., 1 dec., 1 maart, en

                           1 juni)     

 

Kijk ook bij betalingswijze op het aanmeldformulier of informeer naar je persoonlijke mogelijkheden.

 

 

Belastingvoordeel

 

Belastingtechnisch kan het aantrekkelijk zijn om een deeltijdopleiding te volgen, zowel voor de student als de werkgever. 

 

Belastingvoordeel voor particulieren

Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt mag je aftrekken van je inkomsten. Berekening: tel de studiekosten en andere scholingsuitgaven van de studie die je volgde bij elkaar op. Vervolgens trek je hier de vergoeding die hebt gekregen (bijvoorbeeld van je werkgever) van af. Tot slot trek je hiervan de drempel af. Deze drempel is € 250,00 per jaar (vanaf 2013). Het bedrag dat overblijft, is jouw aftrek voor studiekosten. Een belangrijke voorwaarde is dat je de kosten zelf hebt betaald. In het aangifteprogramma en het aangifteformulier staat wat je wel en wat je niet kunt aftrekken. 

Noot: Op termijn wordt dit belastingvoordeel waarschijnlijk afgeschaft. Kosten die je in 2019 maakt kun je nog aftrekken via je je aangifte over 2019. 

 

Stage als onderdeel van je opleiding

Loop je stage of werk je als onderdeel van je opleiding? En heb je daarvoor een stagevergoeding ontvangen? Dan was je in loondienst bij het bedrijf waar je stage loopt. Het kan dan zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op je stagevergoeding of loon. Je kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

 

Subsidieregeling voor werkgevers

Het is voor werkgevers wellicht aantrekkelijk om medewerkers een deeltijdopleiding bij de HTF te laten volgen. Met deze investering kan de werkgever in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). De Wva geldt voor bijna alle sectoren van het bedrijfsleven. 

 

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de fiscale mogelijkheden.

 

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is CRKBO geregistreerd. Dat betekent dat er zonder BTW wordt gefactureerd. 

 

Studiebeurs

 

Kun je ondanks bovenstaande voorwaarden de studie niet betalen, maar ben je wel zeer gemotiveerd om deel te nemen? De HTF stelt jaarlijks drie beurzen ter beschikking. Lees meer over de beurzen: klik hier.

 

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Annuleringskosten

U kunt na inschrijving uw inschrijving binnen 14 annuleren zonder bijkomende kosten, op basis van het Herroepingsrecht. Aan annulering na 14 dagen zijn administratiekosten verbonden, zie Algemene Voorwaarden.

 

Wat gaat er allemaal vooraf aan geweld?...

November 6, 2019

1/10
Please reload